بيائيد قدراين انقلاب كه با خون هزاران شهيد نقش بسته بدانيم ودريابيم كه انقلاب ما انقلاب ارزشهاست .بياييد لياقت سربازى آقا امام زمان (عج ) ونائب بحق ايشان امام امت كه روحى له الفداء را داشته‌ باشيم‌ وپاسدار اسلام‌ و قرآن‌ وارزشهاى اسلامى وولايت فقيه باشيم .

وصیتنامه معلم شهید سید فرهاد رضوی

بسم الله الرحمن ارحیم
الحمدالله رب العالمين والصلاه‌والسلام‌على‌خيرخلقه محمد(ص ) وآله الطاهرين‌ولعنه‌الله‌اعدائهم‌اجمعين الى يوم الدين .اشهدان لااله الاالله واشهدان محمدا رسول الله واشهدان عليا اميرالمومنين وولى الله .
شهادت ميدهم كه غير خدائى‌كه‌يكتا وبى همتاست خداى ديگرى سزاوارپرستش نيست وشهادت ميدهم كه حضرت محمدبن عبدالله صلى الله عليه‌وآله‌وسلم پيغمبر و فرستاده خداست وشهادت‌ميدهم‌كه‌حضرت على عليه الصلاه والسلام اميرالمومنين وولى خدا برهمه خلق است .
قرآن مجيد ميفرمايد :اى گرويدگان بدين‌اسلام‌شما بمانند آنانكه راه كفر ونفاق پيمودند نباشيد كه‌ گفتند اگر برادران وخويشان ما بسفرنرفتندويا بجنگ حاضر نمى شدند بچنگ مرگ‌ نمى‌افتادند . (آرى)اين‌آرزوهاى باطل را خدا حسرت دلهاى آنان خواهد كرد (باتوجه به آيه هاى ماقبل ) وخداست كه زنده مى گرداند و ميميراند (بهروقت وهرسبب كه ميخواهد ) وبهرچه كنيد آگاه است و آيه 157آل عمران و لئن قتلتم فى سبيل الله امتم لمغفره من الله ورحمه خير مما يعملون .اگر در راه خدا كشته شده يا بميريد درآن  جهان به آمرزش ورحمت خدا نائل شويد وآن بهتر ازهرچيزيست كه در حيات دنيا براى خود فراهم توان آورد (لئن متم اوقتلتم لاءلى الله تحشرون 158آل عمران ) اگردرراه خدا بميريد ياكشته شويد (غم مداريد كه )برحمت ايزدى درپيوسته وبسوى خدا محشور خواهيد شدوبازدر آيه بعدميفرمايد195آل عمران . پس آنانكه از وطن خود هجرت نمودند واز ديار خويش بيرون شده ودر راه خدا رنج كشيدند و جهاد كرده وكشته شدندهمانا بديهاى‌آنانرا(درپرده لطف خود) بپوشانيم وعفو كنيم آنها را به‌بهشتهائى در آوريم كه زير درختانش نهرهاجارى است اين پاداشى است ازجانب خدا وبازنزدخداست پاداش نيكو (يعنى بهشت لقاى الهى ) وهمچنين آيه 20توبه مى فرمايد ،آنانكه ايمان آوردند وازوطن هجرت‌گزيدند ودر راه خدا بمال وجان جهادكردند . آنها را نزد خدا مقام بلندى است وآنان بالخصوص رستگاران و سعادتمندان دوعالمند وآيه       21پروردگارشان برحمت بى منتهاى خود بشارت دهدبه مقام رضا و خشنودى خويش وبه بهشتهائى كه در آنجا ،آنها را نعمت جاودانى است .
افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لاترجعون . آيا چنين پنداشتيد كه شما را عبث وبازيچه آفريديم (وپس ازمرگ ) هرگز بما رجوع نخواهيد كرد ؟و همچنين در 16توبه چنين ميپنداريد كه شما رابدون آزمايش بحال خود رها مى كنند در صورتى كه هنوز خدا (چنانكه معلوم ومشخص درحكم ازلى است ) در مقام طاعت ومجاهده معلوم نگردانيده كه از شما  (مدعيان ايمان ) چه كس به حقيقت مومن است ؟كه جزخدا ورسول ومومنان راهرگز دوست خودوهم راز خويش نخواهد گزيد وخدا از همه كردار شما آگاه است .آيا مردم چنين پنداشتند كه به صرف اينكه گفتند ماايمان بخدا آورده ايم رهايشان كنند وبراين دعوى هيچ امتحانشان نكنند؟وباز آيه 214بقره و 142عمران و...بله با اين وجود آيا انسان بى هدف وبيهوده خلق شده اما ازكجا آمده ايم وبكجا ميرويم وچه بايد بكنيم آيا به صرف اينكه بگوئيم مسلمانيم كاردرست شده است آيا به صرف اينكه بگوئيم مااز قبل انقلاب هم مسلمان بوده ايم كار صحيحى انجام داده ايم انسان هركاركند نمى‌توانداززيربارمسئوليت ووظيفه اى كه برعهده دارد شانه خالى كند. وظيفه انسان شناختن هدف ومقصد است‌ وحركت‌صحيح‌بسوى آن .خداوند انسان را آفريد تا بنده وعبد خويش‌باشد آفريد تا اورا اطاعت كند ودر سيروجودى بالا وبالاتر رود وبه كمال مطلوب رسد كه بجز خدانبيند .
ياايتهاالنفس المطمئنه ارجعى الى ربك راضيه‌مرضيه فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى . اى انسان تومرا بنده باش تا دست تو گيرم وبه لقاءخودم رسانم .آيا انسان سعادتى بالاتر ازاين ميخواهد اى‌انسان‌خداوند  چه چيزى به تو ندادآيا راهنما وراهبر برايت نفرستاد تا تورا بشارت به خيرات‌دهد.وتوراازكجروى‌هابازدارد آيا تورا خليفه الله نخواند آيا جهان را با همه هستى برايت نيافريد تورا چه شده كه نافرمانى او ميكنى آيا تورا به صراط مستقيم دعوت نكرد وبهترين وشايسته ترين وگل سرسبد انسانيت را راهنماى تو قرار نداد.اى مسلمانان بيائيد خدا را بنده باشيم واز شياطين جنى وانسى دورى گزينيم‌وقدرنعمتهاى‌الهى را خوب بدانيم .بيائيد قدراين انقلاب كه با خون هزاران شهيد نقش بسته بدانيم ودريابيم كه انقلاب ما انقلاب ارزشهاست .بياييد لياقت سربازى آقا امام زمان (عج ) ونائب بحق ايشان امام امت كه روحى له الفداء را داشته‌ باشيم‌ وپاسدار اسلام‌  و قرآن‌ وارزشهاى اسلامى وولايت فقيه باشيم كه ولايت فقيه‌خط‌شاخص حق ازباطل واسلام از كفر وادعا ازعمل است پاسدار ولايت فقيه باشيد تاآسيبى به اسلام ومملكت‌اسلامى نرسد . برادران وخواهران گراميم .
ان الدين عندالله الاسلام ومااختلف الذين اوتوالكتاب الامن بعد ماجاءهم العلم بغيابينهم ومن يكفربايات الله فان الله سريع الحساب 19آل عمران .
همانا دين پسنديده نزدخداآئين اسلام است واهل كتاب در آن راه مخالفت نه پيمودند مگرپس از آنكه به حقانيت آن آگاه شدند واين خلاف راازراه رشك و حسد بميان آوردند. هركس به آيات خدا كافر شود بترسد كه محاسبه خدا زود خواهد بود .
 برادران ،پدران ،مادران ، برشته دين خدا چنگ زده وبه راههاى متفرق نرويد وبياد آريد اين نعمت بزرگ خدارا. اى اهل ايمان در كار دين صبورباشيد ويكديگررا به بردبارى وپايدارى سفارش كنيد ومراقب كار دشمن‌ باشيد واز خدا بترسيد باشد كه پيروزورستگارشويد.وازخدابه‌صبرونمازيارى جوئيد كه نماز در دين امرى بزرگ ودشوار است مگر بخداپرستان .
اى خدا توخودشاهد باش كه من راه‌راخودانتخاب‌كردم بابينائى وبا تفكر بارالها توبسيار مهربان ورحيمى و السلام سید فرهاد رضوی  

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده