وصایای شهدا سراسر پند و اندرز می باشند .
من از تو همسر مهربانم تشکر می کنم از تو می خواهم ، بچه ای را که خدا به ما هديه فرستاده آنرا زينب وار تربيت وبزرگ کنی که پيش خدا مسئول هستی .

بسم الله القاسم الجبارين 

ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبيل الله امواتابل احياءعندربهم يرزقون . کسانی که درراه خداکشته می شوند مرده نگوئيد،بلکه آنهازنده اند ونزدپروردگارشان روزی می خورند .

بپاخيزيد ای مسلمانان جهان وملت غيور ايران برای آخرين بار قرآن واسلام راياری کنيد . بر همه ما واجب است که وقتی احساس می کنيم که اسلام وميهن عزيزما درخطر است،با هم همپيمان باشيم واسلحه بردوش بگيريم وبرعليه صدام خائن به سرکردگی آمريکای جنايتکار ومنافقين از خدا بي خبر وبنی صدرخائن ورجوی تروريست وهمقطاران آنها بجنگيم که آن کوردلان بدانند که ملت غيور ومسلمان ايران وجهان بااسلام وامام هستند وبه خدا قسم همه ما مسئول هستيم که روزقيامت جواب خداوپيامبران وخون شهيدان را چه می گوئيم

وای همسر مهربانم برتو هم واجب است که وقتی امامت حکم جهاد فرمود بايکدست قرآن ودست ديگر اسلحه برداری وبا کفار ومنافقين واز خدابي خبران بجنگی تااين اسلام وقرآن رانجات دهیم ومن از تو همسر مهربانم تشکر می کنم و از تو می خواهم ، بچه ای را که خدا به ما هديه فرستاده آنرا زينب وار تربيت وبزرگ کنی که پيش خدا مسئول هستی واززندگی امامان وامام امت خمينی عزيز ومردم انقلابی ورنج کشيده ايران برای دخترم طاهره بگو،تاآنهم بامردان خداوروحانيت مبارز هم صدا باشدواين کارراانجام بدهد که همه اش بخاطر خدا واسلام وقرآن می باشد . وبدانيد که ماهميشه به گفته امام عزيز: اگرکشته شويم پيروز هستيم ، برای اينکه حق هميشه پيروز است.

وای همسر وبرادروپدرعزيزومهربانم سعی کنيد که به هيچ وجه برای من گريه نکنيد واز ضجه وشيون وگريه کردن که باعث خوشحالی دشمنان دين واسلام وقرآن می شود جدا خودداری کنيد . واگر می خواهيد برای هفته وچهلم من خرجی کنيد بهتر است که آن خرجی را به کسانی که نان شب ندارند بدهيد که ازهمه چيز واجب تر است .  خداوند برهمه بندگان خود توفيق عنايت کندوالسلام .

درود برخمينی که استکبار جهانی را به لرزه درآورد

درودبرملت مسلمان وروحانيت مبارز-درود بردولت مکتبی رجائی

درود برخانواده شهداء-سلام برشهيدان اسلام که درراه خداکشته شده اند.

مرگ برآمريکاوايادی داخليش.

سيف الله خدابنده -22/3/60

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده