این وصایا درس چگونه زندگی کردن را به ما می دهند
كسى كه در راه خدا شهيد شود كسانى كه‌او را از زمين‌بردارند حوريان بهشت هستند اما من در دنيا هم با حورى زندگى كردم .

 وصیت نامه سردار شهید خداکرم رجب پور قهفرخی
خداوند عزوجل مى فرمايد :
من جانشين‌شهيددرخانواده‌اش‌هستم‌وهركس‌خانواده شهيد را راضى نگهدارد مرا راضى نگهداشته وهر كس  آنها را بخشم آورد مرا بخشم آورده .
      (متن وصيت نامه به خانواده ام)
همسرم‌اميدوارم‌كه‌زندگى‌دركنارمن‌به‌شماتلخ‌نگذشته‌باشدواگرهم‌تلخ‌بودشمابه‌كرم‌خودمراببخشيد كه شما از همه چيز براى من بهتر بوديد مى گويند كسى كه در راه خدا شهيد شود كسانى كه‌اورااززمين‌بردارند حوريان بهشت هستند اما من در دنيا هم با حورى  زندگى كردم وبراى من خيلى لذت داشت دركنارشما واگر خداى ناكرده از دست من ناراحتى براى‌شماپيش آمده مرا حلال كن چون شما الگويتان حضرت زهرا وحضرت زينب (ع ) مى باشد چند سفارش به شما ميكنم .
 نام دخترم را با اجازه خواهرم فاطمه بگذاريدچون فاطمه در تاريخ خيلى مظلوم است -واگر فاطمه گذاشتند حق نداريد به صورتش سيلى بزنيد .
 فرزندانم را به حوزه‌علميه‌بفرستيدكه‌راه‌رستگارى در آنجا بيشتر وبهتر پيدا ميشود .
 از مال دنيا كه چيزى ندارم هر مقدار هم هست دراختيار همسرم باشد تا فرزندانم را خوب تربيت وبزرگ كند . زنم كفيل وصاحب اختيار فرزندانم باشد .
5-همسرم اين حق را دارد كه بعد از من هر تصميم  را كه خواست بگيرد آزاد است يا در كنار فرزندانم  بماند يا همسر ديگرى را اختیار كند . مقدار پولى از افراد طلبكارم كه در دفترچه‌نوشته ام ودر روى كتابها گذاشته ام كه آنها هم از همسرم  مى باشند كه در رابطه با فرزندانم خرج كنيد .  
حقوقم را هم مانند گذشته سهم پدر ومادرم را تا زنده هستند بپردازيد (هر ماه 1000تومان ) وبقيه را هم خرج فرزندانم كنيد طورى كه احساس نكنند پدر ندارند .
پدرم ومادرم مرا حلال كنيد كه برايم زحمت زياد  كشيديد ومرا بزرگ كرديد اگر خداى ناكرده شما را ناراحت كردم طلب بخشش دارم -برادران وخواهران  از شما هم انتظار دارم كه حلالم كنيد كه من گناه كارم .
 پدرم و مادرم و خواهران و برادران اميدوارم بعد از من همسرم را ناراحت نكنيد كه طبق فرمايش خدا -خدا را ناراحت كرده ايد و با فرزندانم‌طورى‌رفتار كنيد كه احساس بى پدرى نكنند و اگر سراغ‌پدرگرفتند بگوئيد به ديار عشق رفت . صادقم را چنان تربيت كنيد كه جايم را پر كند ودخترم را هم فاطمه گونه پرورش دهيد مواظب صادقم باشيد فاطمه ام را سيلى به صورتش نزنيد كه حضرت فاطمه ناراحت مى شود چون پدر را نديده .
 كتابهايم را هرچه همسرم نمى خواند خود به مسجد بدهد ولى  مهرشان كندوتفسيرها را هم‌براى پسرم (صادق )بگذاريد .
حدود 1500تومان هم پول‌خمس  بدهكارم بپردازيد -به اميد زيارت قبر حسين (ع ) .
خدايا -خدايا -تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار .
12/11/64خداكرم رجب پورقهفرخى
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده