خلق الموت والحياه
وهمبستگى به گفته امام رمز پيروزى است واين رمز وكليد را محكم بايد نگه داريم ونبايد تحت هيچ عنوان وتحت هيچ شرايطى بگذاريم كه دشمن از دستمان بگيرد .

       
                                                        (بسم الله الرحمن الرحيم )
                                                        «خلق الموت والحياه »
                                                او هم مردن را آفريد وهم زنده بودن را .
          حمد وسپاس وستايش خدائى را كه جان رادر كالبد بى جان آدميت دميد وبه او حيات وزندگى بخشيد ،بنام آن خدائى كه فرشتگان را بر انسان وادار نمود تا سجده نمايند ،بنام آن خدائى كه از ميان همين امت پيامبران را برگزيد تا راه حق وحقيقت راوراه رسيدن به او را به انسانهائى كه تا گلوگاه در كفر فرو رفته بودند بياموزد وراه آزادگى به آنهاتلفيق نمايند .
وبا سلام ودرود بيكران بروان پاك ومقدس محمد مصطفى (ص )فرستاده‌خدا،رسول‌عزيزوگرامى امت مسلمان ،فرستاده خدائى احد ويكتا وسلام ودرود برشهيدمحراب ،فاتح خيبر وآغازگر شجاعت وتقوا در زمان كفر واختناق ،على (ع ) امام اول شيعيان .وبا سلام ودرود بيكران برمهدى موعود فرزند پاك وصديق رسول اكرم ،فرزند فاطمه زهرا (س ) وبا سلام ودرود برنائب برحقش خمينى كبير اين اسوه نور وتقوا اين پير خمين در زمان غيبت رهبريت وبا سلام ودرود برتمامى شما عزيزان .
           ماآنچه داريم از ولايت فقيه داريم از روحانيت داريم بايد سعى كنيم كه هميشه پشتيبان ولايت فقيه‌باشيم واز پيامها ومقام رهبرى امام خمينى استفاده كامل را بنمائيم برتمام سخنان وپيامهايشان گوش‌فرادهيم وكاملا به آنها عمل نمائيم ودر نمازهايتان دعا بجان امام نمائيم تا زمان پيوستن انقلاب به انقلاب جهانى حضرت مهدى (عج ) روحى فدا .بايد هميشه مد نظر داشته باشيم كه همه اين عزتها وسرافرازيها كه در دنيا وجهان اسلام پيدا كرده ايم از خداست واوست كه به هركس عزت وبه هر كس ذلت ميتواند بدهد .وديديم كه چنانچه قدمى بسوى خداوند برداريم او قدمها بسوى ما برميدارد ،پس هميشه براى خدا باشيم وهيچگاه به اين قدرت پوشالى دنيا ننگريم واين پيروزيها رااز قدرت خود ندانيم زيرا ما هيچ قدرتى نداريم وهرچه داريم وهست همه از آن‌اوست وبراى او ما وسيله اى هستيم .تا در راه خدا مبارزه كنيم ودين اورا يارى كنيم وخداوند نيز برحق نصرت دهنده رزمندگان اسلام است با اينكه مابه‌پيروزيهاى بزرگى نائل شده ايم ودشمن ذليل را ذليل تر كرده ايم ولى هيچگاه از پا نبايد نشست ودشمن را نبايد رها كرد بلكه بايد تا آخرين نفسى كه داريم‌وتاآخرين قطره خون اورا كوبانده وبه خاك وخون كشيد تا ميتوان بايد آموزشهاى نظامى مختلف را آموخت وحيله هاى نظامى دشمن را نقش برآب كرد .
        اتحاد وهمبستگى به گفته امام رمز پيروزى است واين رمز وكليد را محكم بايد نگه داريم ونبايد تحت هيچ عنوان وتحت هيچ شرايطى بگذاريم كه دشمن از دستمان بگيرد .پس هدف اصلى بايد اسلام وخدمت در راه خداوند باشد وهمه بسوى او پيش رويم جبهه ها را گرم نگه داريم وتا ميتوانيد از هر نظر كمكهاى خود را به جبهه ها بيشتر كنيم از كوچكترين فرصت براى رزم عليه دشمن وكفر استفاده كنيم وديگر همرزمان را تشويق براى شركت در رزم نمائيم در مرحله اول حسن ظن را تقويت كرده در حالى كه هوشيارى خود را نسبت به حيله هاى دشمن وضد انقلاب حفظ مى كنيم ودر محيط در تنظيم شعائر اسلامى مثل نماز جماعات ،دعاها سركشى به خانواده شهدا ءآموزشهاى عقيدتى ،سياسى،اسلامى‌وفرهنگى بيشتر كوشا باشيم .مواظب باشيد كه آنچه شما را پيروز ميكند ،پيروزى درونى شماست وپيروزى برنفس ،چون اگر شما پيروزى برصدام بدست آوريد ولى پيروزى برنفس خود بدست نياوريد بدانيد كه ضرر كرده ايد ودر حقيقت آنچه كه براى انسانها مهم است بدست آورده ايد نه آنچه كه‌منتظرخداوند است .
«ايها الناس انما الدنيا دارمجازالاخره دارالقرار ،ان السرواذا هلك ،قال الناس ماترك وقالت الملائكه ...»پس برويم بسوى الهى شدن بسوى از خود بيخود شدن بسوى معشوق پرواز كردن وبوسه برعشق خدائى زدن برويم به آخرين عرش كبريائى در كنار رسولان وائمه قرار گرفتن را بياموزيم گرچه ما نميتوانيم معصوم باشيم وبالاخره مرتكب‌گناه‌خواهيم شد اما اين را بايد بدانيم كه عاقبت ميتوانيم الهى شده وبرنفس پست وذليل شيطانى خود پيروزشده وبرنفس مطمئنه خود غالب گرديم واورا در چنگ بگيريم ونگذاريم كه اين نفس زيبا وپسنديده از دستمان دور گردد.ونفس لوامه به جاى اوقرارگيرد انسان تو بدان كه تو كسى هستى كه خداوند تو را اشرف مخلوقات قرار داده است تو را خليفه خودش روى زمين خواند وبه فرشتگان خود دستور داد تا برتو سجده نمايند .پس مقام ومنزلت خود را نزد خدايت بنظر آور وبدان كه چه مقامى دارى مقامى بزرگ وگرانقدر خليفه الله برروى زمين از ميان شما پيامبران  برگزيده شد .از ميان تو امامان برگزيده شد .از ميان تو آزاد مردان وشيرزنان برگزيده شد ورفتند آنها تا به قله رفيع آزادى رسيدند پس برويم بسوى هدفى آزاد كه همان رسيدن به خداوند وخدايى شدن روح وجان انسان است . اكنون اى پدر ومادر عزيزم رفتن به ديار عشق ومعشوق براى هر كسى خواهد بود وهيچ كس نمى تواند از چنگال اين رفتن فرار كند ودر هر كجا وهرزمان كه باشد وتقدير وخداوند باشد خواهد رفت اواز اين ديار فانى وزبون از اين ديار سركش به ديار ربوبى رفتن وشما پدر ومادر عزيزم باشد كه نتوانستم فرزندى خوب وشايسته برايتان باشم .نتوانستم در مشكلات وسختيها ياورتان باشم .با اينكه شما براى‌بزرگ‌كردن من كوشيديد .وشبها وروزها به من‌تربيت‌راآموختيد به من ايثار راياد داديد .مرا حلال نمائيد ودرنبودن من گريان نباشيد به نقل از شاعرى كه مى فرمايد :
توكه هنگام تولد بودى گريان وهمه بودند خندان          كارى كن كه بهنگام رفتن توباشى خندان وهمه‌باشند گريان .
اين اعمال انسان است كه‌سرمشق‌ميدهد. پس‌ميخواهم همانطورى كه در تولد من بوديد خندان در نبود من‌نيزباشيدخندان‌وناراحت‌نباشيد . وافتخاروسرافرازى خود بدانيد كه حداقل توانستيد ، هديه خداوند اين امانت اورا به راه خودش بازگردانيد . مرا حلال‌نمائيد وبراى آمرزش من دعا نمائيد .زيرا كه انسان حقير وروسياه دردنيايش نبودم .واميدوارهستم كه مورد رحمت خداوند قرار گيرم واى دوستان وآشنايان اى امت شهيد پرور كوشا وسرافراز باشيد كه انقلابى در يك مملكت مقدس اسلامى برپا شد .وشما رااز تاريكيها بسوى روشنايى ها به دنبال مسير اصلى خودش كشانيده است پدران ومادران از شما تقاضا دارم كه حجاب اسلامى را براى فرزندان خود پيشه سازيد .نگذاريد كه هر چشم پست ونامحرمى به ناموس خانوادگيتان چشم انداز كند از فاطمه زهرا (س )سرمشق بگيريد.ودختران وپسران خودراكنترل نمائيد .وآنها را تربيت اسلامى‌نمائيد.پدران‌ومادران اى هميشه مهربانان دنيوى براى فرزندانتان اى عزيزان رنج كشيده براى تربيت فرزندانتان سفارش مى كنم شما را به تقوى وايمان در راه خدا شما را سفارش ميكنم به صبر واستقامت در مصيبتها زيرا كه هر چه آيد از سوى خداوند خوش‌آيد.وچه‌زيباخوش آيد آنچنان زيبائى خواهد داشت وآنچنان بوى خوشى خواهد داشت كه زيبائى وبوى گل محمدى نيز زيباتر وخشبوتر خواهد بود .پدر ومادرم اين را ميدانم كه شما زحمات زيادى براى  بزرگ كردن من كشيده ايد مادرم چه شبهايى در كنار بستر من نشسته وشب را تا صبح سپرى كرده اى وپدرم چه روزهاى را در آفتاب گرم سوزان عرق ريخته اى ومشقت كشيده اى تا اينكه بتوانى توشه اى براى زنده ماندن ما بدست آوريد .وچه روزهاى سخت وناگوارى‌راپشت‌سرگذاشته ايد اما اين را بايد در نظر داشته باشيد كه همه ما امانت خدا بروى زمين بيشتر نيستيم وبايد عاقبت بسوى خداوند بسوى خالق خود برگرديم وبوسه به ريسمان اوزنيم باز سفارش ميكنم كه در مصيبتها از خود رنجش خاطر نشان ندهيد .زيرا همه چيز در دست واختيار خداوند است قلب امام را نشكنيد.واورا تنها نگذاريد .وقلب دشمنان اسلام ومسلمين راشاد نكنيد .وقلب امام زمان را نشكنيد .بيشتر ازاين وقت گرانبها يتان را نميگيرم .
-خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگه دار .
هركس مرا ميشناسد .سه روز نماز قضاوروزه‌بگيرد . التماس دعا برادر شما پرويز اسماعیلي
 یادآور می شود که پرویز پانزدهم مهر 1343 در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد و از طرف بسیج در جبهه حضور پیدا کرد . وی بیست و پنجم بهمن 1364 در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر شهید شد .
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده