این وصایای شهدا راه را نشان انسان می دهند
با شماهستم اى افرادبازارى كه بعضى ازشماازخون اين ملت شهيد داده تغذيه نكنيد ، كمى فكركنيدوبه خود آئيد . و باشما هستم اى افراد ادارى كه بعضى از شما جايتان درادارات بازمى شود پارتى بازى نكنيد و افراد محروم رادرنظربگيريد وحق آنها را از بين نبريد .
وصیتنامه شهید حفیظ الله رفیعی شهرکی
                                 
                                      «بسم الله الرحمن الرحيم »

(ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل اويغلب فسوف نوتيه اجرعظيما)قرآن كريم (نساء)74
وهركس درراه خداجهادكندپس   كشته‌شودياپيروزگردد بزودى پاداش عظيم به اوعطاخواهيم كرد.

    بادرودوسلام برامام امت وامت شهيدپروروبادرودوسلام برتمام سنگرنشينان راه حق وحقيقت وبادرودوسلام برتمام معلولين مجروحينى كه دركناربيمارستانهاازشدت دردمينالندوشب تاريك و ظلمانى رابه‌صبح روشن مبدل مى سازد. وبادرودوسلام برتمام خدمتگذاران به اسلام وباسلام ودرودبرتمام ياران باوفاى امام‌وبادرودوسلام برتمام پدران ومادرانى كه‌بهترين فرزندان خويش رادامن بركت خويش پرورش مى دهندوبه جبهه هامى فرستند تا از اسلام و مرزهاى اسلامى وازقرآن دفاع نمايند.
به نام خداونديكتاويگانه ، وصيتم راازاينجاآغازمى كنم :

      به نام اوكه هستيم از اوست وبه نام اوكه قلبم براى او وبه دستور او درگردش است وبه نام اوكه گردش شب و روز و تمام ستارگان به دست اودرگردش اند . به نام او كه خالق و آفريننده همه جهان است و به نام اوكه خورشيددرخشان وماه تابان به‌دستور او روشنايى مى دهند وبه نام اوكه كاخ ستمگران رادرهم مى كوبد وبه نام اوكه تمام لغزشهابه دستور او راهنماى مى گردند .
(اشهدان لااله الاالله واشهدان محمدارسول الله )    شهادت مى دهم كه خدايكى است و همتا و شريكى ندارد و شهادت مى دهم كه پيامبر(ص )فرستاده خداست واطاعت از او واجب و هر كس ازدستورات او اطاعت نكند كافر است و شهادت مى دهم كه على (ع )ولى خداست واطاعت از دستوراتش واجب و راه او حق و پايداراست وشهادت مى دهم كه امام خمينى جانشين پيامبر است وباخداى يكتادرارتباطاست .وفرمانبردارى ازاوواجب وهركس اوراتكذيب وبه اوو   راه او بدگويى كند نيز كافر است وجزءدشمنان خداشمرده مى شود.وشهادت مى دهم كه رهبرى آگاه ورهبرى فداكارداريم واطاعت از امر او واجب مى باشد دراين جاوصيت مى كنم برامت حزب الله‌و شهيد پرور كه جبهه هاراخالى نگذاريد.واگراسلحه اى ازدست برادرى ورزمنده اى مى افتداسلحه او را مردانه برداريد و روانه جبهه هاشويد و امام و راهش را تنها نگذاريد زيرا كه مامانند مردان اهل كوفه  نيستيم كه اماممان‌ را تنهابگذاريم . ما در اول مردانه  بادشمن اقرار كرديم كه اگر اين جنگ بيست سال هم طول بكشد ماايستاده ايم ومردانه هم خواهيم جنگيد .  كه تاكنون ثابت نموديم و در اينجاباشما هستم اى منافقين كوردل كه شما نهايتا ازپا در خواهيد آمد و باكارهاى منافقانه خود افشاءخواهيدشد و نامتان دربدترين ورقهاى تاريخ ثبت خواهدشد . در اينجا با شما هستم اى افراد بى تفاوت كمى به خودآیيد و بى تفاوت ماندن تاكى . شما كى مى خواهيد درصف افراد هدف دار و مذهبى ومسلمان بيائيد . و با شماهستم اى افرادبازارى كه بعضى ازشماازخون اين ملت شهيد داده تغذيه نكنيد ، كمى فكركنيدوبه خود آئيد . و باشما هستم اى افراد ادارى كه بعضى از شما جايتان درادارات بازمى شود پارتى بازى نكنيد و افراد محروم رادرنظربگيريد وحق آنها را از بين نبريد ، كه دل خانواده هاى شهدا را آزرده نمائيد و با شما هستم اى برادرانى كه كادر رسمى ادارات مى باشيدكمى در كارهايتان دقت كنيدوهيچ گاه ازيادخداغافل نباشيد كه خداى ناكرد ه دچار شيطان نشويد . و با شماهستم اى برادران فرهنگى چرابعضى ازشماها اين قدربى تفاوت هستيد . امام خمينى مى فرمايدمعلمى شغل انبياءاست ازاين شغل مواظبت كنيد و مواظب باشيد كه خيانت نكنيد.  در آخر با شما هستم اى افراد خوب الهى كه درشهادتم دستهايم را از تابوت بيرون بگذاريد تا كوردلان بدانند من باخودم چيزى نمى برم من فقط بااعمال خود وارد قبرستان مى شوم . چشمهايم را باز بگذاريد تا جلادان تاريخ بدانند من راهم را كوركورانه انتخاب نكرده ام . و تا بوتم را براى خاكهاى مزارم بگذاريد و كفنم را از بدنم جداسازيدتامزدوران خود باخته بدانند كه بدن عريان من در مقابلشان باز  نخواهد ايستاد و زبانم را از دهانم بيرون بياوريد تا امت حزب ا... بدانند ديگر توان سخن گفتن ندارم كه با آنهاسخن بگويم وبازوان مرابه برادران رزمنده نشان دهيدكه ببينند كه من ديگر توان جنگيدن ندارم . و گرنه اينجانبودم وسلولهاى مرا به منافقان نشان دهيدكه بدانند اگر سلولهايم حركت ميكرد در مقابل آنهامى ايستادم . واى افرادى كه در تشييع جنازه ام شركت نموديد از شما معذرت ميخواهم وفقط مى خواهم اين را بدانيدكه هم اكنون مرا در شيارى تنگ   وتاريك قرارميدهيد و از نزد من ميرويد . من فقط خودم مى مانم واعمالم . در اينجا نه پدر ،نه مادرى ، نه برادرى ،نه خواهرى ،ونه دوستى ونه آشنائى ،من ميمانم وخداى خودم . در آخراى مادرگراميم از  شما معذرت مى خواهم كه براى به ثمر رساندن من شبها نمى خوابيدى وروزها از من‌مواظبت  مى‌كردى . معذرت مى خواهم كه ديگر بعد از اين ، گونه هاى شماخيس خواهد بود و معذرت مى خواهم از اينكه شبها بر كنار گهواره من نمى خسبيدى كه مرا بخسبانى تامن اذيت نشوم . و معذرت ميخواهم از اينكه وقتى به ياد من مي افتى اشكهايت جارى ميشود .معذرت ميخواهم از اينكه غم ما ورنج ما را براى به ثمر رساندن من تحمل نمودى . وپدر جان‌از شما هم معذرت ميخواهم كه در بزرگ نمودن من روزها در هواى گرم تابستان ودر هواى سردزمستان سختى ها را تحمل نمودى تا براى خوراك و پوشاك من و وسائل لازم را آماده سازى ومعذرت ميخواهم از اين كه وقتى به من نگاه ميكردى تمام رنج مارا فراموش ميكردى واى برادران از شما هم معذرت ميخواهم كه وقتى بسترم را در كنار خودخالى مى بينید . ناراحت ميشويد و خاطرات شيرين من در خاطر   شمامجسم ميگردد و معذرت ميخواهم ازاين كه وقتى  دوستانم راميبينيد غم من در قلب شما اثر ميگذارد. و اما شما خواهرانم بايد همانند زينب باشيد و از اين سختيهاباكى نداشته باشيد.ميدانم كه شهادت من براى شما مشكل است و من براى شما ارزشمند بودم امافقط اين را ميدانم كه اسلام وقرآن از من عزيزتراست و  مملكت ومرزهاى ما ازمن باارزشترهستند.پس بنابراين راه خدا و راه حسين (ع )از من باارزشتر است ودرآخرتمام كسانى كه با من آشنائى دارندو مرا ميشناسند اگر ميتوانند ، دو ركعت‌ نماز و دو روز روزه برايم بگيرند.وكليه كسانى كه ازمن بدى ديده اند ببخشيد.وكليه برادران ويااشخاصى كه ازمن پولى  ويا اموالى طلب دارندبدون اينكه خجالت‌بكشند.بروندوازپدرم دريافت نمايند.   والسلام عليكم ورحمت  الله وبركاته .                      (حفيظ الله رفيعى شهركى )           
 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده