برادران‌ و خواهران عزيز اگر توانسيتم شاكروشكرگزار نعمتهاى خداوند متعال باشيم آن وقت است كه به مقصد ومقصود خواهيم رسيد و رسد آدمى كه به جائى كه به جزءخدا نبيند .

وصيتنامه سردار رشيد اسلام شهيد ايرج آقا بزرگى

ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان‌مرصوص .

خدايا تو را شكر كه به ما توفيق شركت در ميان ياران‌حسين (ع ) را دادى وبما اجازه حضور در ميان ياران اباعبدالله را دادى .

 خدايا !

با شهادت به يگانگى ووحدانيت  تو وشهادت به اينكه محمد (ص ) بنده‌وفرستاده‌تواست وشهادت به اينكه على حجت وولى تواست ، از تو ميخواهم كه خودت را به من بشناسانى ، زيرا اگر تو را نشناسم  رسولت را نخواهم شناخت واز تو ميخواهم كه رسولت را به من بشناسانى زيرا اگر حجت ووليت را نشناسم دردين  خود گمراه خواهم شد .

خدايا !

      مرا در دين خودم سرگردان نفرما وهمه ما را به‌صراط‌مستقيم‌رهنمون فرما .با درود بر خاتم الانبياءمحمد مصطفى (ص )  وجانشينان آن حضرت از مولاى متقيان تا حضرت  حجت بن الحسن العسكرى (عج ) ونائب برحقش امام   امت خمينى كبير رهبر انقلاب وبنيان گذار جمهورى  اسلامى ايران ودرود وسلام برشهيدان صدر اسلام   تا كربلاى حسينى وتا كربلاى خمينى وتا كربلاى هفتم تير وكربلاهاى مكررايران وسلام ودرود برخانواده هاى معظم شهدا ءوشما امت حزب الله .

اى امت حزب الله من بعنوان يك فرد حقير از همگى  شما عذرخواهى كرده وتوجه شما رابه چند نكته كه شايد بارها شنيده باشيد جلب‌ميكنم .

     واز شما ميخواهم كه براى همگی ما دعا كنيد :

در قرآن كريم مى فرمايد :كه (انا هدينا سبيل اما   شاكراواما كفورا ) يعنى اينكه اى مردم ما راه را به شما نشان داديم حال شما مى خواستيد شاكر وشكر گذار باشيد ويا كفرورزيد وطغيان گر باشيد . خوب‌اگر قدرى در اين آيه تفكر كنيم به چند نكته برخورد ميكنيم كه : راه چيست ومنظور از سبيل در آيه‌چيست ويا شاكر چه كسى است وچگونه ميتوانيم شاكر باشيم  ويا كفور كيست ونشانه هاى كافر چه است ؟

         بله عزيزان اگر قدرى به خود آئيم مى توانيم جواب  همگى اينها را پيدا كرده وخودمان را در خط‌شاكرين قرار دهيم خدايا راه‌راست را چگونه ميتوان پيدا كرد  وچگونه ميتوان در اين راه ثابت قدم ماند كه بنظر من حقير راه راست همين خط امام است كه سبيل‌ا... است وهر فردى كه در اين خط قرار گرفت رستگار است وهر فردى كه رستگار شد خدا هم از او راضى خواهد شد وسرانجام با نوشيدن شربت‌گواراى‌شهادت در فردوس اعلی سكنى برميگزيند .

 خدايا !

       چگونه‌ميتوان تو را شكر كرد وبا توجه به اينكه اگر خواهم تورا شكر كنم با همان زبانى كه توبه من داده اى بايد تو را شكر كنم واصلاهمه چيز من از توست .پس چگونه وبا چه قدرتى تورا شكركنم وتنها ميتوانم بگويم :                      

  (سبحان ربى الا على وبحمده )

        بله برادران‌وخواهران عزيزاگر توانسيتم شاكروشكرگزارنعمتهاى خداوند متعال باشيم آن وقت است كه به مقصد ومقصود  خواهيم رسيد ورسد آدمى كه به جائى كه به جزءخدا نبيند . وبالاخره كفور كيست ؟كافر به معنى پوشنده است آيا مى توان حق را با باطل پوشانيد آيا ميتوان  نعمتهاى الهى را ناديده گرفت آيا ميتوانيد قدرت و  عظمت خداوند را ناديده گرفت آيا ميتوان انقلاب اسلامى را ناديده گرفت وبرعليه آن توطئه كرد آيا  ميتوان پا روى خون شهيدان گذاشت آيا ميتوان تا  ابد ظلم كرد ومظلوم را تحت فشار قرار داد جواب اين سوالها با خود شماباشدزيراكه‌انسان‌آزادآفريده شده است وهر كارى كه بخواهد مى تواند بكند البته  اگر توجه به قيامت ومعاد داشته باشد كه فرموده : (كل نفس ذائقه الموت ) هر نفسى طعم مرگ را مى  چشد وهر فردى به كام مرگ فرو خواهد رفت .  اى انسان‌تو از چه مغرورشده‌اى تو از چه كفر مى ورزى وبه خودآيى ودر خودت قدرى انديشه كن كه فرمود  هركه خود را شناخت خدا را شناخت . بله اى انسان راه راست وصراط مستقيم است كه اين همه زحمت دارد  ورنج وبلا دارد امتحانهاى بسى دشوار دارد وبه‌قول شهيد  عزيزى هركه خط دارد دشمن دارد وهر كه  خدا را خواست دشمن دارد وهر كه كمال مطلق را خواست دشمن دارد كه اين دشمنها هر كدام ‌بصورتى ظاهر ميشوند. يك روز دشمن ،دشمن دنياست ويك روز دشمن ،دشمن نفس است .كه دشمن‌نفس‌كشنده تر از دشمن دنياست وبايد ازشر دشمن نفس به خدا پناه برد . واز شر نفس واز شرشيطان‌رجيم‌كه‌فرموده اند(وما ابرومن نفسى ان نفس لامارات به سوءالاما رجم ربى )بله به خدا پناه ميبرم از شر شيطان رجيم  اگر انسان بتواند نفس خود را سركوب كند ديگرهيچ  مسئله اى براى اونيست . ديگر دنيا را اعتبارى نيست  ديگر زندگى را لذتى نيست ديگر اين خانه براى اوتنگ است واو درآرزوى پرواز از اين قفس است وتنها دليل كه در اين دنيا براى ماندن خود ميداند

(الدنيا مزرعه الاخره ) ميباشد . بله اين است‌كه‌تحمل مى كند دنيا را در حال كشت عمل صالح تا در آخرت  درو كند ورستگارشود .ودر آن روز كه به جزءعمل  صالح نخواهند عمل صالح داشته باشد به حضور حق  تعالى عرضه نمايد و رو سفيد وسربلندباشدومعرف يك مسلمان واقعى ونمونه كه نداى او در دنيا -       (اشهد ان لا اله الاالله )ومحمد رسول الله (ص )و على ولى الله (ع )است .

اى برادر وخواهر بيائيد قدرى موقعيت خودمان را بررسى كنيم وبدانيم در چه موقعيتى هستيم وچه بايد بكنيم . بله انقلابى شد ورژيمى تغيركرد واسمى  عوض شد وما را چه به اين كارها !آيا اين درست است ؟آيا خدا را خوش مى آيد ؟آيا انسانيت همين‌است ؟‌خوب  شايد فكرها وتصورها متفاوت باشد ولى براى من  نبوده است وخودم را تا سرحد كوشش خود مسئول  مى دانم هم در مقابل انقلاب وامام واسلام وقرآن وجنگ وتعالى مملكت بله عزيزان تا آنجا كه رمق در بدن داشتم از خداى خود خواستم كه در اين امور ثابت قدم باشم ودر پشت سر رهبرم حركت كنم و بتوانم ‌قدرى ‌از مسئوليت ‌سنگين ‌را كه ‌خون ‌شهداء بردوشم‌نهاده شايد بكاهم ، اما

 شما اى‌ عزيزان !

 ‌اگر صراط ‌مستقيم ميخواهد اگر تعالى در دنيا وآخرت ميخواهيد اگر رضايت خدا ورسول وائمه را ميخواهيد در خط امام قرار بگيريد ودر اين راه ثابت قدم باشيد وهيچ وقت  اين عزيز مرد را تنها نگذاريد كه خدا ورسول خدا و ائمه (ع ) از دست شما ناراحت خواهند شد زيراكه اولى لامرمنكم ميباشد . وگفته‌هاى‌اولازم‌الاجراميباشد بهرحال خودشما بهتر ميدانيد.وبيشتر از من درك مى كنيد اما در امور جنگ يا بهتر بگويم جهادمقدس ما اگربخواهيم فروغ دين را عمل كنيم در مقابل  جهاد كه رسيديم چه بايد بكنيم بايد فقط نداى جهاد   سر بدهيم يا حركت كنيم وبا سلاح وصلاح به پيش برويم تا جهاد معنى در پيشمان پيدا كند و متوجه ‌اين عمل مقدس بشويم .وبراى اين بود كه راه رابرگزيدم وحركت كردم ورفتم وهجرت كردم وجنگيدم‌ وبه ‌لطف خدا به منظور ومقصود اگر خدا بخواهد رسيدم‌وحالا خود ميدانيد وخداى خود اگر احساس مسئوليت مى كنيد .وطلب سعادت دنيا وآخرت هستيد . شما را به صبرواستقامت وبردبارى دعوت مى كنم .كه با هم متحد باشيد ورضايت حق طلبيد واز خدا بخواهيد كه براى سعادت وتعالى ورسيدن به هدف ودر آخر مى گويم كه فرزندم محمدمهدى را برسر قبرم شبهاى جمعه رها كنيد تا برسر قبرم بازى كند  كه بفهمد كه پدرش براى چه ودر چه راهى بشهادت  رسيده است . واو را طورى تربيت كنيد كه سرباز امام  زمان (عج ) شود ودر راه خدا به جهاد با دشمنان  اسلام برخيزد . هرکس كه طلبى از من‌دارد به ‌پدرم مراجعه كند و از او بگيرد وهر كه را از او طلبكارهستم او را حلال مى كنم . واز همگى التماس دعا دارم واميدوارم  كه خداوند اسلام را بر كفر پيروز گرداندوظهورامام زمان (عج ) را نزديك گرداند .وامام امت را تا ظهور آقا مويد ومنصور بدارد وبه خانواده هاى شهداصبر عنايت بفرمايد.                                         «والسلام عليكم ورحمه وبركاته »            

30/9/65ساعت 10صبح يك روزقبل ازعمليات .

برادرحقيروكوچك شما ايرج آقا بزرگى
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده