اين وصيت نامه ها انسان را مي لرزاند وبيدار مي كند. امام خميني
هدف از نوشتن اين وصيتنامه بيدار كردن آن عده قليل از مردم است كه بااعمال خود قلب امام امت را آزرده مي كنند وآگاهانه وناآگاهانه قصد ضربه زدن به انقلاب اسلامي رادارند .

بسم الله الرحمن الرحيم       

اين وصيت نامه ها انسان را مي لرزاند وبيدار مي كند.             امام خميني

اكنون وظيفه ملت ماست كه راه خون را با ايثار و احياي خونهاي ديگري ادامه دهيم وآن را به صاحب اصلي ولي عصر (عج)برسانيم . همواره از ابتداي تاريخ دو گروه حق وباطل در مقابل هم صف آرايي كرده اند وآنكه سرانجام از اين مبارزه ها سربلندوپيروزبيرون آمده حق بوده است .     اكنون كه خداوند به اين امت منت نهاده واز ميان تمام جهانيان مارابه وجود رهبري ازسلاله پاك پيامبر(ص)وفرزندش حسين(ع)عنايت فرموده وهمچون پروانگاني گرد شمع وجودش جمع شديم وتماماوامر اورا ازصميم قلب اطاعت كنم واين رسالت سنگين الهي رابه غايت برسانيم . هم اكنون كه در حال نوشتن اين وصيت نامه در صحت وسلامت كامل مي باشم وهدف از نوشتن اين وصيتنامه بيدار كردن آن عده قليل از مردم است كه بااعمال خود قلب امام امت را آزرده مي كنند وآگاهانه وناآگاهانه قصد ضربه زدن به انقلاب اسلامي رادارند . وروی سخنم با كساني است كه دنيا را فقط به خاطر خوشيها وشهوت راني ها ودنيا پرستي مي خواهند . اي برادران وخواهران كه به خواب غفلت فرورفته ايد تا كي مي خواهيد سخنان امام امت و ديگر مسئولين عزيز وزحمتكش براي اسلام را فراموش كنيد . بيدار باش وهوشيار كه امام امت همچون حسين بن علي(ع)با شما اتمام حجت كرده . هر كسي به نداي " هل من ناصر ينصرني حسين" زمان پاسخ بدهد رستگار خواهد شد والا نمي توان اورا از مسلمانان دانست . واي اهل ايمان صلاح جنگ برگيريدودسته دسته ويا يكپارچه ومتحد براي جهاد بيرون رويد همانا گروهي از شما كه منافقند وبه ظاهر دوست وباطن دشمن شما هستند خبرهاي مجهول هول انگيز شما راترسان ساخته واز جهاد باز مي دارد . واگربه شما حادثه ناگوارروي آردآن منافق مردم بطريق شماتت گويند خدامارامورد لطف خود قراردادواز اين حادثه كه آنها را بكشتن دادمحفوظ داشت . وپيامي براي دوستان که براي ايجاد ارتباط بين برادران ديني در سفر بايد ازآنها ديدن كرد ودرسفر با آنها مكاتبه نمود . خدارفيق است ورفاقت را دوست دارد وبه اوكمك ميكند . باخويشاوندان خود پيوند داشته باشيد هر چندبا يك سلام كردن باشد . امام صادق فرمود : مؤمن برادرمؤمن است چشم اوست راهنماي اوست ، به اوخيانت نمي كند به اوستم نمي كندوبه اونيرنگ نمي زند . پيامي براي پدرومادرم دارم :آري پدرم ومادرم اگر من شهيد شدم در مرگم گريه وزاري نكنيد زيرا كه من ناراحت مي شوم ودشمنان من شاد مي گردندچون كه خون من از خون مولايم حسين سالار شهيدان رنگين تر نيست من راه پدرم حسين راادامه دادم اميدوارم كه اي برادران ديني من شمانيز سلاح بدست گيريد وراه شهداءراادامه دهيد ودرپايان از همه برادران كه حق بگردنم دارند اميدوارم كه مرا ببخشيد ومرا حلال كنندواز همه شما التماس دعا دارم وامام عزيزراتنها نگذاريد واورا دعا كنيد

خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار

علیرضا آقایی مورخه2/9/66

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده