اگرخير دنيا و آخرت رامى خواهيد دست ازاسلام وروحانيون عزيز كه پيروخط‌ امام هستند برنداريد .

(بسم الله الرحمن الرحيم )

 «وقاتلوفى سبيل الله واعملوان الله‌سميع‌عليم»     كارزاركنيددرراه‌خداوبدانيدكه‌خداوندشنواوداناست وآگاه‌است‌كه‌شماچه‌مى‌كنيد .                    حبيب‌الله‌آقابابايى‌18ساله

اين جانب حبيب الله چون انشاءالله فرداعازم جبهه هاى حق برعليه باطل هستم‌لازم‌دانستم‌كه‌يك‌چندكلمه اى يادگاربجا بگذارم .

خداوندمرايارى كن و مرا توفيق ده تا از سربازان ‌واقعى ‌امام‌ زمان ‌باشم .

‌بارخدايا !

مراكمك كن ومرايارى ده ومرالحظه اى‌به خودم واگذارمكن . خداوندا ! من كه‌خودم‌رالايق‌نمى‌بينم‌ولى‌اين‌اميدرادارم كه به من كمك كنى ومرا از لشگريان خود قراردهى ! زيراكه لشگريان توهميشه پيروزند .

خداوندا !

 اين پيام مااست وپيام تمام شهيدان وازتومى خواهيم‌كه امام‌ عزيز ما را به سلامت بدارى .

 اى خداازتومى خواهم كه اين رهبر عزيزمارا اين اميد ملت ايران را تا ظهور حضرت مهدى (عج) طول عمرعنايت بفرمائى .

شهادت مرگ نيست بلكه حيات است (ازسخنان امام خمينى )

      يك وصيت به پدرومادرخوددارم كه اگرچنانچه خداوند لطفى ‌كرد ومرا از سربازان ‌امام‌ زمان ‌قرارداد و مرا به سوى خود برد شما درمرگ من گريه نكنيد وتسليت نگوئيدوتسليت نپذيريد . شماافتخاركنيدكه چنين فرزندى راخداوند به شما كرامت كرد . شمااى پدرومادرعزيزدعاى شمااين باشد وازخدابخواهيدكه خداونداسلام‌عزيزراپيروزوامام‌عزيزمان‌طول‌عمرعنايت فرمايد .

       يك وصيت به مردم شهيدپرورايران دارم ، اى برادران عزيز من كه كوچك ترازآنم‌كه نصيحتى كنم ولى اين رابدانيدكه اگرخيردنياوآخرت رامى خواهيد دست ازاسلام وروحانيون عزيزكه پيروخط‌امام هستندبرنداريد. اى عزيزان اسلام بدون روحانيت مثل مملكت بدون‌طبيب است واين روحانيون طبيب هائى هستندكه اگر اين طبيب هانباشند مريضى فراوان مى شودومردم خودبه خودآلوده وازبين مى روند..... درپايان اى برادران شمارابه‌خداقسم‌كه‌دست‌ازاسلام وامام برنداريدوهميشه براى سلامتى امام دعاكنيد              

والسلام عليكم والرحمه الله وبركاته

حبيب الله آقابابايى 28/1/61

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده