در اين زمان و در اين عصر كه عصر دوباره زنده شدن اسلام است ، بازاين درخت تنومند احتياج به خون دارد .
  بسم رب الشهداءوالصالحين

(رب اشرح لى صدرى ويسرلى امرى واحلل عقده من لسانى يفقهواقولى )

بادرودوسلام‌به‌رهبركبيرانقلاب اسلامى امام خمينى‌وباسلام‌به‌شهيدان‌انقلاب‌وآنهايى كه در راه اسلام قدم برميدارند وگامهايشان‌هيچگاه خسته نمى شود ، خداوندا توخود آگاهى كه من اين راه رابا رضاى دل وآگاهى انتخاب كردم وخود خوب ميدانم‌كه‌لياقت‌اينكه‌اسم‌خودراسربازامام‌زمان،بدانم
ندارم وخيلى گنهكارم وآمده ام‌تاشايدبتوانم‌باريختن خون خودم درياى گناهانم راپاك كنم‌ونيزدرخت‌پرثمر انقلاب راآبيارى كنم .ازملت شهيدپرورايران‌ميخواهم كه امام راازصميم قلب دعا كنند وراه امام راادامه دهند . وتا آنجايى كه ميتوانيد پشتيبان دولت باشند وهمانطور كه ازصدر اسلام براى زنده ماندن دين اسلام خونهاى گرانبهائى ريخته شده مانند ريخته شدن خون حمزه سيدالشهداءوآقا عبدالله الحسين ومسلمانها ،ابوذرها ومالكها ، در اين زمان ودراين عصر كه عصر دوباره زنده شدن اسلام است ، بازاين درخت تنومند احتياج به خون دارد . وديديم كه تابحال چه خونهايى به پاى اين درخت ريخته شده‌است‌ازجمله خون بهشتى وباهنر ورجائى وهاشمى نژاد وصدهاتن ديگر كه جان وخون مادرمقابل آنهاهيچ‌ارزشى‌ندارد . اى پدرومادرها اين امانت خداوند راكه چند صبا به دست شما سپرده شده است به او بازگردانيد . وتواى پدرعزيزم ومادر عزيزم ازاينكه مرا كه طفل كوچكى بودم وشما باهزاران خون دل مرا به اين سن و سال رسانده‌ايدخيلى ممنونم واميدوارم كه اين فرزندى راكه شما خود بارضاى دل مانند ابراهيم كه اسماعيل راميخواست درراه خداوند بدهد ، قربانى داده ايد ببخشيد واگر ازفرزند خود نافرمانى ديده ايد از سر تقصيرات اوبگذريد . وشما اى برادران‌بزرگوارم‌هميشه ودر همه حال دعا گوى امام عزيز باشيد وپشتيبانى ولايت فقيه باشيد وادامه دهنده راه شهداى انقلاب واسلام باشيد. اميدوارم كه در زندگى خود هميشه الله راپيش روى خود ببينيد وغير از براى الله براى كسى كارى انجام ندهيد . ديگر عرض ندارم ازتمام اقوام وخويشان خود ميخواهم كه مرا حلال كنند واگر كسى ازمن چيزى ميخواهد خانواده ام بگيريدواگرمن ازاو چيزى ميخواستم به او مى بخشم .
خداوند يار و نگهدار همه‌ آنهائیكه‌ در راه‌ او قدم‌ برميدارند باشند .
-الهى الهى حتى الظهورالمهدى احفظ لنا الخمينى
- امام عزيزمان را دعا كنيد مهدى را صداكنيد
-شهريورماه 1366 ---ناصرشاهرخى   

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده