نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
مناجات شهید علی احمدی بنی
دشمنان مكتبم ، ببينندكه گر چه چشمها ، دستها ، پاها ، قلب و سينه ام را از من گرفته اند ، اما يك چيز را نتوانسته اند كه بگيرند و آن ايمان و هد فم است ،
آرشیو

آرمان شهيدان چیست؟

گويا اينكه شايد طلحه و زبير هاي فراوان باشند ، هرچه مي گذرد روزهاي انتظار مرا در خود مي سوزاند و انگار كه من با شوق ديدار يار خالص مي شوم و احساس مي كنم كه سبك مي شوم و با توشه اي پر بار و سرافراز و سربلند به سوي معبود مي روم . اين روزها ، روزهاي آزمايش است .