نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شاهد نوجوان اردیبهشتی شد

شاهد نوجوان اردیبهشتی شد

«شاهد نوجوان» شماره اردیبهشت ماه به همت گروه مجلات شاهد منتشر شد و بر گیشه مطبوعات نشست.
شماره های جدید شاهد نوجوان و شاهد کودک منتشر شد

شماره های جدید شاهد نوجوان و شاهد کودک منتشر شد

شماره‌ 125 ماهنامه شاهد نوجوان و شماره 116 ماهنامه شاهد کودک منتشر شدند.