بررسی نقش شعار در تئاتر دفاع مقدس

بررسی نقش شعار در تئاتر دفاع مقدس

جنگ پیده ای است اجتماعی که ما بین دو یا چند جامعه درگیر به وقوع می پیوندد. این پدیده اجتماعی مانند سایر پدیده های اجتماعی تبعاتی دارد که می تواند به نسبت – در مکان ها و زمان های مختلف – ثمرات خوب و یا بدی به بار آورد.
بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم مقادمه

بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم مقادمه

ابراهيم مقادمه یکی از چهره های درخشان معاصر فلسطينی اسهت که با خلق آثار ارزشمندی در زمينه ادبيات و سياست توانست خدمات ارزندهای را به جامعه فلسطين ارائه کند.
بن مایه ها و مصداق های پایداری در صحیفۀ سجّادیه

بن مایه ها و مصداق های پایداری در صحیفۀ سجّادیه

این پژوهش بر آن است تا با رویکرد پایداری و بهره گيری از روش توصيفی- تحليلی به بررسی بن مایه ها و مصداقهای استقامت در صحيفه بپردازد. یافتۀ اساسی آن نيز در این نکته، نهفته است که نيایش های صحيفه، پيوندی ناگسستنی با مفهوم استقامت و پایداری دارد و این مفهوم در مصداق های گوناگون تجلّی یافته است.
کليات پژوهش جنگ از منظر دفاع

کليات پژوهش جنگ از منظر دفاع

در ترکيب دفاع مقدس به عنوان اوصاف « تقدّس» و «دفاع» دو وصف مضموني داستان شمرده مي شوند. آنچه مسلم است آن که اين تحقيق در صدد ورود به حوزههاي اثباتي علوم ديگر درباره دو مفهوم دفاع و تقدّس، و تکرار حرکت استدلالي اين علوم در اثبات فرضيه هايشان نيست.
تأثیر تحولات صحنه نبرد در تداوم و پایان جنگ عراق علیه ایران

تأثیر تحولات صحنه نبرد در تداوم و پایان جنگ عراق علیه ایران

جنگ امری است که از ابتدای حیات بشر همواره همراه او بوده است. جنگ هشت ساله عراق علیه ایران یکی از همین جنگ ها است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رژیم بعثی صدام حسین که از این پیروزی احساس خطر می نمود با هماهنگی کشورهای غربی و بخصوص امریکا به بهانه اختلافاات تاریخی مرزی درصدد بر می آید که به خاک ایران تجاوز و جنگی خونبار را بر ملت ایران تحمیل نماید.