لیلا طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
پنجشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۷
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پيمايشي و جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در سال تحصیلی 92- 1391 که تعداد آنها 6660 نفر بود.

تعیین نقش مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکردتعیین نقش مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 

چکیده

 هدف پژوهش حاضر تعیین نقش مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پيمايشي و جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در  سال تحصیلی 92- 1391 که تعداد آنها 6660 نفر بود. بنابر محاسبه به عمل آمده از طریق فرمول،حجم نمونه 588 نفر بدست آمد اما پرسشنامه هاي برگشتي و كامل 542 پرسشنامه بود. با توجه به این که تعداد دانشجویان سه مقطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی متفاوت بود، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری استفاده شد.ابزار اندازه گیری پرسشنامه35 سوالی محقق ساخته که نقش مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی را در چهار مولفه احساس امنیت در جامعه، ترویج قانون مداری در جامعه، شهروند خوب بودن در جامعه، و فرهنگ پذیری در جامعه مورد سنجش قرار داد.روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید و صاحبنظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه، از طريق ضریب آلفای کرونباخ 84/0 بدست آمد. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از روشهاي آماری آزمونt  تک متغیره ،آزمون فریدمن و آزمون تحليل واريانس چندمتغيره (مانوا) استفاده شد.نتایج نشان داد که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت در چهار مولفه احساس امنیت در جامعه، ترویج قانون مداری در جامعه، شهروند خوب بودن در جامعه، و فرهنگ پذیری در جامعه تاثیر گذار بوده و این یافته به لحاظ آماری معنادار و مورد تائید است. F مشاهده در سطح  تفاوت معناداری را بین میانگین نظرات دانشجویان در خصوص تعیین نقش مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی براساس متغیرهای جمعیت شناختی جنس،سن، و مقطع تحصیلی نشان نداد.

 

کلید واژه ها:ایثار و شهادت، امنیت اجتماعی،دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

بيان مسئله

امنيت [1] يك امر ضروري براي زندگي اجتماعي سالم است و از جمله كاركردهاي آن امنيت بخشي به زندگي اجتماعي و بالا بردن كيفيت زندگي است.امنيت از جمله مفاهيم پيچيده اي است كه تعاريف متفاوتي از آن ذكر شده است. از نظر لغوي در فرهنگ لغات، امنيت به معناي ايمن شدن، در امان بودن و نبودن بيم و هراس آمده است. در فرهنگ معين امنيت به معناي ايمن شدن، و در امان بودن، تعريف شده است(فرهنگ معين،1385).

جونز[2] (2005) امنيت را نياز بنيادين و پايدار مي داند كه معتقد است ساير نياز جمعي به آن وابسته است و تاثير مستقيمي بر كيفيت زندگي افراد جامعه دارد. وي معتقد است برقراري و ايجاد امنيت از مهمترين دغدغه هاي دولت هاست و امنيت اجتماعي[3] موجب احساس آرامش در جامعه خواهد شد. به همین منظور دولت ها معمولا بدنبال متغیرهای هستند که بتواند امنیت اجتماعی را در جامعه توسعه دهد. در جامعه ما متغیرهای زیادی می تواند تقویت کننده امنیت اجتماعی باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر بدنبال تاثیرگذاری مفهوم ایثار و شهادت در ایجاد امنیت اجتماعی است.

شهادت،  شهيد و ايثارگر ،  واژگاني درخشان در قاموس فرهنگ اسلامي و تضميني براي پويايي و حيات مكتب عزت بخش و ارزش آفرين اسلام اند،  انقلاب اسلامي ايران كه زاده و حيات يافته از تحقق و تجسم  عيني اين واژه هاست.براي بقاء و دوام خود، به زيستن در فضاي شهادت و عشق بازي در عالم نيازمند است، به طوري كه ايجاد چنين فضايي علاوه برجلب نظر و عنايت خداوند متعال نظر به بسيج يكپارچه ي جامعه دارد. دراين راستا براي اين كه تاريخ از حركت انقلاب انقلاب اسلامي بخوبي يادكند،  همواره مي بايد وارثان و صاحبان حقيقي آن يعني شهدا و خانواده هاي ايثارگران و ارزش هاي ايشان پاس داشته شود.

 انوري(1381) در تعريف شهادت مي گويد، "شهادت  يعني كشته شدن در راه خدا آن كه به شهادت دست يافته و در راه خدا كشته شده است. در واقع شهادت مرگ آگاهانه در راه هدف مقدس و عملي آگاهانه و اختياري است" (ص462).

انقلاب و نظام اسلامي ايران تجربه اي گران از ايثار،  جانبازي، عشق و دلدادگي دارد و نبايد ارزشهاي طبيعي و غني آن كم رنگ يا بي رنگ شود، بلكه بايد با بهادادن به اين اندوخته ها و غنا بخشيدن به فرهنگ شهادت با سوق ظرفيت ها و امكانات لازم ،  زمينه هايي را فراهم ساخت تا هر مسلماني به ويژه ايراني به بوي آن معطر شود.

در طول تاريخ و نزد همه ي اقوام و ملل، واژه هاي جهاد، ايثار و شهادت از مقام رفيعي برخوردار بوده است و هر گاه كسي با مجاهدت خويش و با نيت رضايت پروردگار و خدمت به انسان، جان خويش را از دست داده، به مقام شهادت دست يافته اند بنابراين شهادت و ايثارقبل از اين كه پديده ديني باشد، امري انساني است يعني متعلق به فطرت عدالت خواه و حق طلب انسان و جامعه ي بشري است. مطالعه زندگي مردان بزرگ و شخصيت هاي وزين جهان، درسهايي مي آموزد كه در نشيب و فرازهاي زندگي، بهترين راهنماي او به شمار مي آيد با خواندن سرگذشت بزرگان، ايثارگران و قهرمانان نكات ارزشمندي را آموخته و براي مقابله با مشكلات زندگي آماده مي گردد. تعليم و تبليغ زندگي مردان الهي و شخصيت هاي برجسته روح فضيلت ، پاكي، ايمان ، فداكاري وپيروي از حق را در جامعه تقويت مي كند. خمير مايه و عصاره ي فرهنگ ايثار و شهادت ، از خود گذشتگي و اخلاص و آزاد منشي هدفمند است هرگاه ايثار و جهاد سر لوحه ي رفتار قرار گيرد ، ايجاد روابط تلخ و خصومت آميز ، ناممكن خواهد بود. توسعه يك فرهنگ در ميان يك جامعه فعاليتي تدريجي و زمان براست بنابراين، بر مسئولان فرهنگي جامعه است كه از شيوه هاي متنوع و كارآمددر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بهره ببرند.

به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی نقش مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی از دیدگاه دانشجویان پرداخته است.

روش

روش پژوهش:با توجه به اینکه در این پژوهش، پژوهشگر در صدد تعیین نقش مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد بوسیله پرسشنامه بوده بنابراین، روش پژوهش، توصیفی و از نوع پيمايشي می باشد.

 جامعه آماری:جامعه پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در  سال تحصیلی 92- 1391 که تعداد کل آنها 6660 نفر مي باشد

حجم نمونه :از آنجایی که در تحقیق حاضر، واریانس جامعه آماری نامعلوم بود، انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور، تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت. به همین منظور، یک گروه 30 نفری از جامعه آماری دانشجویان سه مقطع به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در بین آنها توزیع و پس از استخراج داده های مربوط به پاسخ های گروه نمونه مذکور، حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول زیر تعیین شد .

 

بنابر محاسبه به عمل آمده حجم نمونه 588 نفر بدست آمد اما پرسشنامه هاي برگشتي و كامل 542 پرسشنامه بود.

 روش نمونه گیری:با توجه به این که تعداد دانشجویان سه مقطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی متفاوت بوده، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری استفاده شد.

جدول  توزیع فراوانی جامعه آماری و حجم نمونه

مقطع

جامعه آماری

حجم نمونه

کارشناسی ارشد

1100

97

کارشناسی

5300

468

کاردانی

260

23

مجموع

6660

588

 

ابزار اندازه گیری

در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه دارای 35 سوال بسته پاسخ با طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد- زیاد تاحدودی کم خیلی کم) بوده که به ترتیب نمره 5-4-3-2-1 به آنها تعلق می گرفت. پرسشنامه مذکور تعیین نقش مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی را در قالب 35 سوال و در چهار مولفه احساس امنیت در جامعه، ترویج قانون مداری در جامعه، شهروند خوب بودن در جامعه، و فرهنگ پذیری در جامعه مورد سنجش قرار داده است.حداقل نمره پرسشنامه 35 و حداکثر نمره 170 می باشد.

جهت تعیین روایی پرسشنامه ابتدا با استفاده از منابع ، مطالعات اولیه و مشورت اساتید راهنما و مشاور 40 سوال طراحی گردید و سپس جهت تعیین اعتبار محتوایی از 6 نفر اساتید و صاحبنظران خواسته شد که هر یک از سوالات را در یک طیف از «خیلی ضعیف تا خیلی خوب» ارزیابی نمایند که 5 سوال در طیف «ضیف و خیلی ضعیف» قرار گرفته است. ميانگين نمره ارزيابي صاحبنظران از 35 سوال باقی مانده 09/4 (در طيف پنج ارزشي ليكرت) بود كه بيانگر روايي مطلوب پرسشنامه است. برای سنجش پایایی پرسشنامه،پس از انجام يك مطالعه مقدماتي بر روی 30 نفر از دانشجویان جامعه آماری و تعيين واريانس سوالات پرسشنامه ، از طريق ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت كه ضريب 84/0 بدست آمد

 

روش جمع آوري داده‌ها

به منظور گردآوري داده ها پس از تاييد پرسشنامه توسط اساتيد، با مراجعه به دانشگاه آراد اسلامی شهرکرد ، از بین دانشجویان سه مقطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی به طور تصادفی و متناسب با جامعه آماری مقطع تحصیلی تعدادی انتخاب و پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها که 542 پرسشنامه به طور کامل، تکمیل شده بود، نمره گذاری گردید و سپس با استفاده از نرم افزار آماریSPSS-18 داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

 

روش های تجزیه و تحلیل داده ها : به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزار اندازه گیری از روشهاي آماری آزمون t  تک متغیره،آزمون فریدمن(برای رتبه بندی چهار مولفه احساس امنیت در جامعه، ترویج قانون مداری در جامعه، شهروند خوب بودن در جامعه، و فرهنگ پذیری در جامعه بر فرهنگ شهادت) استفاده شد.

يافته هاي پژوهش

در اين قسمت يافته ها با توجه به سوال هاي پژوهش در جداول یک تا(20-4) ارائه شده است.

سوال اصلی پژوهش:آیا مفهوم ایثار و شهادت بر امنیت اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد تاثیر دارد؟

 

جدول 1:نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين میزان تاثیر مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با میانگین فرضی (3)

میانگین فرضی

ميانگين

انحراف معيار

t

سطح معناداری

 

    3

 

46/3

72/0

15

001/0

در تحليل استنباطي به منظور بررسي سطح معناداري از آزمون « t » در سطح استفاده شد كه با توجه به اين كه ميانگين حاصله(46/3) از میانگین فرضی(3) بزرگتر و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول(98/1)بزرگتر بوده بنابراين مي‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی تاثیر گذار بوده و این یافته به لحاظ آماری معنادار و مورد تائید است.

سوال اول پژوهش:آیا مفهوم ایثار و شهادت بر احساس امنیت در جامعه تاثیر دارد؟

جدول 2:نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين میزان تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر احساس امنیت در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با میانگین فرضی (3)

میانگین فرضی

ميانگين

انحراف معيار

t

سطح معناداری

 

    3

 

46/3

76/0

92/13

001/0

در تحليل استنباطي به منظور بررسي سطح معناداري از آزمون « t » در سطح استفاده شد كه با توجه به اين كه ميانگين حاصله(46/3) از میانگین فرضی(3) بزرگتر و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول(98/1)بزرگتر بوده بنابراين مي‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت بر احساس امنیت در جامعه تاثیر گذار بوده و این یافته به لحاظ آماری معنادار و مورد تائید است.

جدول3:  نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر احساس امنیت در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

 با میانگین فرضی(3 )

احساس امنیت در جامعه

ميانگين

انحراف معيار

t

سطح معناداری

 

1-بوجود آوردن احساس آرامش در زندگی اجتماعی

58/3

79/0

17

001/0

2- احساس امنیت در جامعه

39/3

93/0

74/9

001/0

3- احساس امنیت اجتماعی-روانی در جامعه

46/3

99/0

84/10

001/0

4- احساس خوشایندی در حضور اجتماعی

65/3

90/0

70/16

001/0

5-احساس امنیت در روابط با سازمان ها

25/3

96/0

06/6

001/0

6- احساس امنیت در روابط با مدیران سازمان ها

46/3

89/0

05/12

001/0

7- احساس امنیت در روابط با افراد مختلف در جامعه

41/3

93/0

26/10

001/0

در تحليل استنباطي به منظور بررسي سطح معناداري از آزمون « t » در سطح  استفاده شد كه با توجه به اين كه ميانگين هاي حاصله در تمامی موارد مربوط به تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر احساس امنیت در جامعه از میانگین فرضی (3) بزرگتر و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول(98/1)بزرگتر مي باشد،بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت در بوجود آوردن احساس آرامش در زندگی اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی-روانی در جامعه، احساس امنیت اجتماعی-روانی در جامعه ، احساس خوشایندی در حضور اجتماعی ، احساس امنیت در روابط با سازمان ها ، احساس امنیت در روابط با مدیران سازمان ها، و احساس امنیت در روابط با افراد مختلف در جامعه تاثیر داشته و این یافته ها به لحاظ آماری معنادار و مورد تائید است.

                  

سوال دوم پژوهش:آیا مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج قانون مداری در جامعه تاثیر دارد؟

جدول4: نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين میزان تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج قانون مداری در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با میانگین فرضی (3)

میانگین فرضی

ميانگين

انحراف معيار

t

سطح معناداری

 

    3

43/3

77/0

07/13

001/0

در تحليل استنباطي به منظور بررسي سطح معناداري از آزمون « t » در سطح استفاده شد كه با توجه به اين كه ميانگين حاصله(43/3) از میانگین فرضی(3) بزرگتر و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول(98/1)بزرگتر بوده بنابراين مي‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج قانون مداری در جامعه تاثیر گذار بوده و این یافته به لحاظ آماری معنادار و مورد تائید است.

جدول5:  نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج قانون مداری در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

 با میانگین فرضی(3 )

ترویج قانون مداری در جامعه

ميانگين

انحراف معيار

t

سطح معناداری

 

8- تبعیت از قانون در جامعه

58/3

88/0

20/15

001/0

9- احترام به قانون در جامعه

37/3

05/1

10/8

001/0

10- پذیرش قوانین و مقررات در جامعه

44/3

1

32/10

001/0

11- احساس رضایت ذهنی جهت پیروی از قوانین و مقررات جامعه

35/3

94/0

69/8

001/0

12-احساس امنیت در قانون پذیری از قوانین و مقررات

39/3

08/1

40/8

001/0

13-احساس امنیت در اجرای قانون پذیری اجتماعی

27/3

13/1

64/5

001/0

14-رعایت قوانین و مقررات در تمامی جنبه های زندگی انسان

23/3

94/0

80/5

001/0

15-احترام به افراد قانون پذیر در جامعه

24/3

96/0

74/5

001/0

در تحليل استنباطي به منظور بررسي سطح معناداري از آزمون « t » در سطح  استفاده شد كه با توجه به اين كه ميانگين هاي حاصله در تمامی موارد مربوط به تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج قانون مداری در جامعه از میانگین فرضی (3) بزرگتر و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول(98/1)بزرگتر مي باشد،بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت در بوجود آوردن تبعیت از قانون در جامعه ، احترام به قانون در جامعه، پذیرش قوانین و مقررات در جامعه، احساس رضایت ذهنی جهت پیروی از قوانین و مقررات جامعه ، احساس امنیت در قانون پذیری از قوانین و مقررات ، احساس امنیت در اجرای قانون پذیری اجتماعی ، رعایت قوانین و مقررات در تمامی جنبه های زندگی انسان ، و احترام به افراد قانون پذیر در جامعه تاثیر داشته و این یافته ها به لحاظ آماری معنادار و مورد تائید است.

سوال سوم پژوهش:آیا مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج شهروند خوب بودن در جامعه تاثیر دارد؟

جدول6: نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين میزان تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج شهروند خوب بودن در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با میانگین فرضی (3)

میانگین فرضی

ميانگين

انحراف معيار

t

سطح معناداری

 

    3

36/3

78/0

76/10

001/0

در تحليل استنباطي به منظور بررسي سطح معناداري از آزمون « t » در سطح استفاده شد كه با توجه به اين كه ميانگين حاصله(36/3) از میانگین فرضی(3) بزرگتر و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول(98/1)بزرگتر بوده بنابراين مي‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج شهروند خوب بودن در جامعه تاثیر گذار بوده و این یافته به لحاظ آماری معنادار و مورد تائید است.

 

 

 

 

 

جدول7: نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج شهروند خوب بودن در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با میانگین فرضی(3 )

ترویج شهروند خوب بودن در جامعه

ميانگين

انحراف معيار

t

سطح معناداری

 

16- احترام به حقوق دیگران

44/3

87/0

69/11

001/0

17- پذیرش حق و حقوق دیگران

52/3

85/0

21/14

001/0

18-آرامش خاطر در یاری رساندن به دیگران در جامعه

55/3

02/1

57/12

001/0

19-افزایش سازگاری اجتماعی و حضور فعال در اجتماع

47/3

93/0

76/11

001/0

20- احساس موثر بودن در جامعه

15/3

14/1

17/3

002/0

21-احترام به تمامی فرهنگ های موجود در جامعه

36/3

89/0

34/9

001/0

22-سازگاری بیشتر در محیط های کاری

19/3

97/0

71/4

001/0

23- احترام به افراد سالمند

26/3

07/1

79/5

001/0

24- احترام بیشتر به والدین و خویشاوندان

68/3

96/0

39/16

001/0

25-حفظ استقلال فردی در برابر دیگران

70/3

92/0

76/17

001/0

26-ابراز وجود در برابر دیگران

40/3

12/1

41/8

001/0

در تحليل استنباطي به منظور بررسي سطح معناداري از آزمون « t » در سطح  استفاده شد كه با توجه به اين كه ميانگين هاي حاصله در تمامی موارد مربوط به تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج شهروند خوب بودن در جامعه از میانگین فرضی (3) بزرگتر و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول(98/1)بزرگتر مي باشد،بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت در بوجود آوردن احترام به حقوق دیگران ، پذیرش حق و حقوق دیگران ، آرامش خاطر در یاری رساندن به دیگران در جامعه ، احساس موثر بودن در جامعه ، احترام به تمامی فرهنگ های موجود در جامعه ، سازگاری بیشتر در محیط های کاری ، احترام به افراد سالمند ، احترام بیشتر به والدین و خویشاوندان، حفظ استقلال فردی در برابر دیگران ، و ابراز وجود در برابر دیگران تاثیر داشته و این یافته ها به لحاظ آماری معنادار و مورد تائید است.

سوال چهارم پژوهش:آیا مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج فرهنگ پذیری در جامعه تاثیر دارد؟

 

جدول8: نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين میزان تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج فرهنگ پذیری در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با میانگین فرضی (3)

میانگین فرضی

ميانگين

انحراف معيار

t

سطح معناداری

 

    3

36/3

78/0

76/10

001/0

در تحليل استنباطي به منظور بررسي سطح معناداري از آزمون « t » در سطح استفاده شد كه با توجه به اين كه ميانگين حاصله(36/3) از میانگین فرضی(3) بزرگتر و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول(98/1)بزرگتر بوده بنابراين مي‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج فرهنگ پذیری در جامعه تاثیر گذار بوده و این یافته به لحاظ آماری معنادار و مورد تائید است.

 

جدول9:  نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج فرهنگ پذیری در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با میانگین فرضی(3 )

ترویج فرهنگ پذیری در جامعه

ميانگين

انحراف معيار

t

سطح معناداری

 

27-پذیرش فرهنگ های گوناگون در جامعه

55/3

92/0

14

001/0

28- ترویج فرهنگ پذیری در جامعه

53/3

1

50/12

001/0

29- عدم نگرانی نسبت به فرهنگ های مختلف در جامعه

86/3

90/0

16/22

001/0

30-جلوگیری از فرهنگ قومی

74/3

95/0

14/18

001/0

31-پذیرش فرهنگ قومی خود

41/3

06/1

10/9

001/0

32- ترویج فرهنگ ملی مذهبی توسط افراد در جامعه

56/3

93/0

12/14

001/0

33-جلوگیری از هجوم فرهنگ های بیگانه به جامعه

50/3

1

68/11

001/0

34- جلوگیری از آسیب پذیری فرهنگی

48/3

99/0

48/11

001/0

35- احترام به افراد با فرهنگ های متفاوت

75/3

91/0

14/19

001/0

در تحليل استنباطي به منظور بررسي سطح معناداري از آزمون « t » در سطح  استفاده شد كه با توجه به اين كه ميانگين هاي حاصله در تمامی موارد مربوط به تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج فرهنگ پذیری در جامعه از میانگین فرضی (3) بزرگتر و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول(98/1)بزرگتر مي باشد،بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت در بوجود آوردن پذیرش فرهنگ های گوناگون در جامعه ، ترویج فرهنگ پذیری در جامعه ، عدم نگرانی نسبت به فرهنگ های مختلف در جامعه، جلوگیری از فرهنگ قومی ، پذیرش فرهنگ قومی خود ، ترویج فرهنگ ملی مذهبی توسط افراد در جامعه ، جلوگیری از هجوم فرهنگ های بیگانه به جامعه ، جلوگیری از آسیب پذیری فرهنگی ، و احترام به افراد با فرهنگ های متفاوت تاثیر داشته و این یافته ها به لحاظ آماری معنادار و مورد تائید است.

 

 بحث و نتيجه گيري

يافته‌ها در خصوص ميزان تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر امنیت اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، نشان دهنده این بود که از دیدگاه دانشجویان مفهوم ایثار و شهادت در امنیت اجتماعی تاثیر گذار و به لحاظ آماری نیز معنادار و مورد تائید بوده است.عبارت دیگر، مفهوم ایثار و شهادت بر چهار مولفه احساس امنیت در جامعه، ترویج قانون مداری در جامعه، شهروند خوب بودن در جامعه، و فرهنگ پذیری در جامعه، تاثیر داشته و می تواند آنها را در جامعه تقویت کند.

دورکیم در نظریه خود جامعه را شامل افرادی دانسته که گرد هم جمع شده‌اند و مناسبات و روابطی در میان آنها به وجود می آید و این روابط مستلزم امنیت و اعتماد متقابل است. بر اساس این روابط،  مقررات، مؤسسات و نهادهای اجتماعی مستحکمی بوجود می آید و برای اجرای این مناسبات و حفظ روابط، مکافات باید ضمانت اجراء وجود داشته باشد که مهمترین موضوع بوجود آوردن امنیت اجتماعی است. بر این اساس وقتی همبستگی اجتماعی از خطرات و تهدیدات در امان بماند و شرایط دریافت منافع و امتیازات برایش مهیا باشد،امنیت اجتماعی وجود دارد که در این میان نقش اسطورهای ارزشی و بازگو نمودن فداکارهای آنان برای افراد جامعه موجب توسعه امنیت اجتماعی بیشتر خواهد شد.

اهمیت و نقش ارزش ها در توسعه امنیت فردی و اجتماعی به گونه ای است که زكي (1386) با مقایسه نظام ارزش‌هاي فرهنگي دانشجويان ايراني با دانشجويان آمريكايي و آسيايي، این موضوع را در بین دانشجويان ايراني بیشتر از دانشجويان آمريكايي و آسيايي نموده و همچنین، دانشجویان آسیایی را بالاتر از دانشجویان آمریکایی گزارش داده است. بنابراین، آنچنان که در پژوهش حاضر نیز نشان داده شد مفاهیم ارزشی(بخصوص فرهنگ شهادت و ایثار) نقش مهمی در توسعه امنیت اجتماعی و فردی افراد جامعه دارد.   

يافته‌ها در خصوص ميزان تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر احساس امنیت در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، نشان دهنده این بود که از دیدگاه دانشجویان مفهوم ایثار و شهادت در احساس امنیت در جامعه تاثیر گذار و به لحاظ آماری نیز معنادار و مورد تائید بوده است. عبارت دیگر،از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت در بوجود آوردن احساس آرامش در زندگی اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی-روانی در جامعه، احساس امنیت اجتماعی-روانی در جامعه ، احساس خوشایندی در حضور اجتماعی ، احساس امنیت در روابط با سازمان ها ، احساس امنیت در روابط با مدیران سازمان ها، و احساس امنیت در روابط با افراد مختلف در جامعه تاثیر دارد.

اهمیت امنیت اجتماعی به گونه ای است که اصل بیست و دوم حقوق بشر نیز امنیت اجتماعی را یک حق انسانی دانسته و بر طبق این اصل: هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و رشد آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. فقدان و کاهش بزهکاری یکی از مهمترین مؤلفه‌های امنیت اجتماعی تلقی می‌شود. برآورد و قضاوت فرد در خصوص میزان وقوع جرائم و بزهکاری و کجروی‌های اجتماعی در جامعه و به ویژه محیط پیرامون وی که در آن زیست می‌کند حائز اهمیت فراوان است.در این میان حسيني (1386) در مطالعه خود گزارش نمود که تأكيد بر معنويت و اخلاق اسلامي و ترویج فرهنگ شهادت و ایثار، یک تکیه گاه اساسی برای مقابله با روح مادي‌گرايي حاكم بر فرهنگ‌هاي شرقي و غربي بوده زیرا روح مادي‌گرايي ترویج دهنده بی بندباری، بزهکاری و فساد در جوامع خواهد شد و در این صورت است که احساس امنیت اجتماعی نیز توسعه خواهد یافت.با توسعه امنيت اجتماعی، طبق مطالعه اوجاقلو و زاهدي (1384) احتمال افزایش اعتماد اجتماعي در بین مردم نیز بیشتر خواهد شد.

بنابراین، ترویج مفاهیم ارزشی از قبیل فرهنگ شهادت و ایثار که از مضامین اصلی ملی و مذهبی کشور ما است، می تواند نقش مهمی در توسعه امنیت اجتماعی داشته باشد و این موضوع علاوه بر پژوهش حاضر در مطالعات پورفلاح(1381)، همايون مصباح (1384)، غلامپور آهنگر (1386)، بنی اسدی و حسینیان (1386)، زينتي (1387)، الهه خجندي (1388) و آقاجاني(1390)  نیز گزارش داده شد که با یافته های پژوهش حاضر همسو می باشد.همچنین تروسدال (2009) و لسينري و مينوسوتا (2004) در پژوهش خود ترویج مفاهیم ارزشی در بین کودکان را عاملی در جهت افزایش امنیت فردی و اجتماعی در بین افراد جامعه در آینده گزارش نموده اند.

يافته‌ها در خصوص ميزان تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج قانون مداری در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، نشان دهنده این بود که از دیدگاه دانشجویان مفهوم ایثار و شهادت در ترویج قانون مداری در جامعه تاثیر گذار و به لحاظ آماری نیز معنادار و مورد تائید بوده است. عبارت دیگر،از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت در تبعیت از قانون در جامعه ، احترام به قانون در جامعه، پذیرش قوانین و مقررات در جامعه، احساس رضایت ذهنی جهت پیروی از قوانین و مقررات جامعه ، احساس امنیت در قانون پذیری از قوانین و مقررات ، احساس امنیت در اجرای قانون پذیری اجتماعی ، رعایت قوانین و مقررات در تمامی جنبه های زندگی انسان ، و احترام به افراد قانون پذیر در جامعه تاثیر دارد.

لوهمان، تئوری امنیت خود را با تأکید بر طبقه‌بندی جهان فردی به حوزه آشنا و حوزه نا آشنا ارائه می‌دهد. حوزه آشنا حیطه هنجارها و عادت‌هایی است که برای حفظ انسجام و تعیین سیستم اجتماعی کافی به نظر می‌رسد و لیکن در جهان مدرن که لوهمان بیشتر حوزه‌های آن را در ذیل دنیای نا آشنا طبقه‌بندی می‌کند این هنجارها دیگر هیچ کارکردی نخواهند داشت همین امر نیز سبب ساز احساس نا امنی فرد در این حوزه می‌باشد. از دید لوهمان تا زمانی فرد در حوزه آشنا زندگی می‌کند که احساس نا امنی نمی‌کند (اما ادعا به این معنی نیست که در این حوزه نا امنی نیز وجود ندارد) احساس نا امنی زمانی بوجود می‌آید که فرد به دنیای نا آشنا پا می‌گذارد. وی تنها راه حل ایجاد احساس امنیت در حوزه نا آشنا را اعتماد به سیستم‌های انتزاعی و ترویج مفاهیم مورد قبول همه افراد جامعه دانست که در این میان نقش قهرمانان ملی و ایثارگری آنان در دفاع از آب و خاک کشور را بسیار مهم و تاثیر گذار در توسعه امنیت فردی و اجتماعی دانسته است. بنابراین با تکیه بر تئوری امنیت لوهمان یافته های پژوهش حاضر که بر اساس نظرات و دیدگاه های دانشجویان تدوین یافته در راستای تئوری مذکور است زیرا مفاهیم فرهنگ شهادت و ایثار بر خواسته از جانفشانی های دلاور مردان برای دفاع از وطن و دین بوده است و با استفاده از آنان می توان امنیت اجتماعی را در جامعه توسعه داد. این موضوع در مطالعات تروسدال (2009) و لسينري و مينوسوتا (2004) نیز گزارش داده شد.

يافته‌ها در خصوص ميزان تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج شهروند خوب بودن در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، نشان دهنده این بود که از دیدگاه دانشجویان مفهوم ایثار و شهادت در ترویج شهروند خوب بودن در جامعه تاثیر گذار و به لحاظ آماری نیز معنادار و مورد تائید بوده است. عبارت دیگر،از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت در بوجود آوردن احترام به حقوق دیگران ، پذیرش حق و حقوق دیگران ، آرامش خاطر در یاری رساندن به دیگران در جامعه ، احساس موثر بودن در جامعه ، احترام به تمامی فرهنگ های موجود در جامعه ، سازگاری بیشتر در محیط های کاری ، احترام به افراد سالمند ، احترام بیشتر به والدین و خویشاوندان، حفظ استقلال فردی در برابر دیگران ، و ابراز وجود در برابر دیگران تاثیر گذار بوده است.

در تئوری های ویور با بوزان امنیت اجتماعی ناشی از توان یک جامعه برای پاسداری از هویت جمعی‌معرفی شده که به ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تأکید شده و خاطر نشان شده که پاسداری و محافظت از هویت جامعه در قالب حمایت از گروه‌هایی ممکن می‌گردد که هویت سازی برای افراد را به عهده دارند که از جمله این افراد، کسانی هستند که برای حفظ و دفاع از هویت جمعی جان خود را فدا کرده اند.

بنابراین یافته های پژوهش حاضر در راستای تئوری های امنیت اجتماعی ویور با بوزان قرار دارد و ترویج فرهنگ شهادت و ایثار که از مفاهیم ارزشی در جامعه ما محسوب می شود، تقویت کننده امنیت اجتماعی در جامعه گردد. این موضوع در مطالعات پورفلاح(1381)، شریفی(1382)، همايون مصباح (1384)، غلامپور آهنگر (1386)، بنی اسدی و حسینیان (1386) زينتي (1387)، الهه خجندي (1388)، آقاجاني(1390)، و در مطالعات كين اينچرو(2010)، گدلد (2009)، تروسدال (2009)، كيم و همكاران (2004) و لسينري و مينوسوتا (2004) در قالب تاثیر مفاهیم ارزشی بر امنیت اجتماعی نیز گزارش داده شد که با یافته های پژوهش حاضر همسو می باشد.

 يافته‌ها در خصوص ميزان تاثیر مفهوم ایثار و شهادت بر ترویج فرهنگ پذیری در جامعه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، نشان دهنده این بود که از دیدگاه دانشجویان مفهوم ایثار و شهادت در ترویج فرهنگ پذیری در جامعه تاثیر گذار و به لحاظ آماری نیز معنادار و مورد تائید بوده است. عبارت دیگر،از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد مفهوم ایثار و شهادت در بوجود آوردنپذیرش فرهنگ های گوناگون در جامعه ، ترویج فرهنگ پذیری در جامعه ، عدم نگرانی نسبت به فرهنگ های مختلف در جامعه، جلوگیری از فرهنگ قومی ، پذیرش فرهنگ قومی خود ، ترویج فرهنگ ملی مذهبی توسط افراد در جامعه ، جلوگیری از هجوم فرهنگ های بیگانه به جامعه ، جلوگیری از آسیب پذیری فرهنگی ، و احترام به افراد با فرهنگ های متفاوت تاثیر داشته است.

قرآن نیز امنیت را بستر و زمینه‌ساز تکامل بشر و راهی برای رسیدن انسان به خلافت الهی دانسته و همچنین امنیت را زمینه و بستری در جهت تحقیقاتی برای رسیدن به حق و حقیقت معرفی کرده است. به این معنا که برای دستیابی به دانش و رسیدن به حق می‌بایست بستر امنیت فردی و اجتماعی مناسبی فراهم گردد و گرنه کسی که از نظر امنیت فردی و اجتماعی در شرایط مساعدی قرار نداشته باشد، نمی‌تواند به پژوهش و تحقیقات علمی بپردازد و به دانش اندوزی اقدام کند و به حق و حقانیت دست یابد و این موضوع در سوره توبه، آیه 6 نیز مورد توجه بوده است.

بنابراین با تکیه بر فرمایشات قرآن کریم، می توان نتیجه گرفت که احساس امنیت اجتماعی برای حرکت سالم و در صراط مستقیم برای تمامی افراد جامعه ضروری است و آنچه که می تواند به این موضوع کمک کند طبق نتایج پژوهش حاضر و نتایج مطالعات پورفلاح(1381)، همايون مصباح (1384)، بنی اسدی و حسینیان (1386)غلامپور آهنگر (1386)، زينتي (1387)، الهه خجندي (1388)، آقاجاني(1390)، مفاهیم ارزشی از جمله فرهنگ شهادت و ایثار است.

 

 

منابع فارسی:

قرآن کریم

نهج البلاغه

آرون، ريمون. (1380). مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي. ترجمه باقر پرهام. تهران: آموزش انقلاب اسلامي.

آزاد، حسين. (1388 ). آسيب شناسي رواني. تهران : مؤسسه انتشارات بعثت.

 اتكينسون، ريتا ال ؛ اتكينسون، ريچاردسي ؛ اسميت، ادوارد اي ؛بم، داريل ج ؛ وهوكسمانولن، سوزان. (1385 ). زمينه روانشناسي. ترجمه محمد نقي براهني و همكاران. تهران : رشد.

 احمدوند، محمد علي. (1382 ). بهداشت رواني. تهران. دانشگاه پيام نور.

اوجاقلو، سجاد و زاهدي، محمد جواد(1384) بررسي اعتماد اجتماعي، امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بين ساكنان شهر زنجان  . مجله جامعه شناسي ايران ، دورة ششم شماره 4 .

 ارونسون، اليوت.(1389 ). روانشناسي اجتماعي.ترجمه حسين شكرشكن. تهران :رشد.

 افضل نيا،محمدرضا. ( 1385 ). بهداشت رواني خانواده.تهران : نسل نو انديش.

اكدوف ، الن. و تايلر،اف. (1382) پنج ديدگاه در كشمكش هاي اجتماعي. ترجمه رجبعلي جاسبي. تبريز: نويل.

 امين پور،حسن. ( 1388 ). مقياس امنيت رواني مهابادمزلو. تهران : شركت هوش آزماي نويد.

آقاجاني، عليرضا. (1390) .بررسي جامعه شناختي ميزان اعتماد بين شخصي و امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي، دانشگاه اصفهان.

انوري، حسن( 1381) فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن

 برك،لورا اي. ( 1385 ). روانشناسي رشد. ترجمه يحيي سيد محمدي.تهران : ارسباران.

بوتل، گاستون. (1380). جامعه شناسي جنگ. ترجمه هوشنگ فرخجسته. تهران: آموزش انقلاب اسلامي.

بوزان،باری (1378) مردم، دولت‌ها و هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی.تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

بنی اسدی، علی؛ و حسینیان، سیمین (1386) تأثیر نظارت همگانی بر افزایش احساس امنیت در جامعه. فصلنامه علمی- تخصصی بازرسی کل ناجا، شماره اول، 40.

بستاني، فواد. (1385). فرهنگ جديد عربي- فارسي. ترجمه منجد الطلاب محمد بندرريگي. تهران: انتشارات اسلامي.

پورفلاح، اکبر (1381) بررسی و مقایسه تأثیرپذیری جامعه از فرهنگ شهادت با نمود عینی در اقشار اجتماعی: مطالعه موردی مدارس متوسطه استان گیلان. اداره کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان گیلان.

 ثنايي، حسين. (1388 ).تحليلي بر آسيب ها و راهكارهاي رشد اخلاقي در دانشگاه.سایت: (www.rasekhoon.net ).

جهانبخشی،زهرا.(1387) بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اهواز.  

جونز، وت (1370) خداوندان اندیشه سیاسی (جلد دوم). ترجمه علی رامین. تهران: انتشارات امیر کبیر.

جعفري، محمدتقي (1387). ترجمه و تفسير نهج‌البلاغه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

جنتي، احمد. (1382). نصايح. قم: نشر الهادي.

حسيني، احمد. (1386). بررسي وضعيت و ارايه راهكارهاي ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي دستگاه‌ها و نهادهاي فرهنگي دولتي. مجموعه مقالات اولين همايش ملي مهندسي فرهنگي. تهران: شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

خجندي، الهه. (1388). بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اعتماد شهروندان اصفهان. دانشگاه اصفهان، كارشناسي ارشد ، رشته جامعه شناسي.

جعفري هرندي،حسن(1381) بررسي محتواي كتاب درسي دوره آموزشي عمومي از نظر ترویج مفاهيم و پيام هاي هشت سال دفاع مقدس در کتاب های درسی.گزارش پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.

دورکیم، امیل (1369) درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام. تهران: پایل نقش جهان.

روزبنام، دنیس پی. (1384) پیشگیری وضعی از جرم. ترجمه رضا پرویزی. تهران: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات.

زينتي، علي. (1387 ). انتظارات و امنيت رواني اجتماعی. مجموعه مقالات امنیت ملی، تهران.

زكي، محمدعلي. (1386). سنجش نظام ارزش‌هاي فرهنگي و جايگاه آن در مهندسي فرهنگي. مجموعه مقالات مجموعه مقالات اولين همايش ملي مهندسي فرهنگي. تهران: شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ذاکری، سید مجتبی(1386) مقام شهید در پیشگاه پروردگار. مشهد: نشر مرتضی.

ذبيحي، مهشيد. ( 1385 ). جايگاه خدمات مشاوره و مددكاري اجتماعي در امنيت رواني جامعه. مجله رشدمشاور مدرسه، شماره4، ص 41 تا 36.

 شاملو، سعيد. ( 1388 ). بهداشت رواني. تهران : رشد.

 شايان مهر، عليرضا. ( 1377 ). دائر المعارف تطبيقي علوم اجتماعي. تهران : كيهان.

شايدر، ويليام (1380) نازيسيم و ريشه هاي فكري و اجتماعي آن .محمد باقر مؤمني و محمد مربوط . تهران:نشر بي تا.

شريفي، حسن پاشا و شريفي، نسترن(1388). روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات سخن.

 شعاري نژاد، علي اكبر. ( 1387 ). روان شناسي رشد .تهران : دانشگاه پيام نور.

شریفی، رضا (1382) بررسی و شناسایی موانع رشد و توسعه ارزش‌های منبعث از فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و ارائه راه‌های مقابله اصولی با آنها. معاونت پژوهش و تبلیغات بنیاد شهید انقلاب اسلامی، اداره کل مطالعات و تحقیقات.

صابري يزدي، عليرضا؛ انصاري محلاتي، محمدرضا. (1375). الحكم الزهره. قم: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي.

ضیایی، سید عبدالحمید (1384) مبانی نظری، بنیاد شهید و امور ایثارگران. دفتر مطالعات بنیاد شهید و امور ایثارگران.

عرب(1391) بررسي میزان اثر بخشی فعالیت های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بنیاد شهید و امور ایثارگران.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد شهرکرد.

عميد، حسن. ( 1384 ).فرهنگ فارسي. تهران : امير كبير.

غلامپور آهنگر، ابراهيم. (1386). جايگاه دولت در عرصه فرهنگ. مجموعه مقالات اولين همايش ملي مهندسي فرهنگي. تهران: شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

 فقيهي، علي نقي. (1385 ). جوان و آرامش روان. قم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

فيروز آبادي، محمد( 1384) قاموس المحيط. تهران. طرح نو.

 كاملي، سيده فاطمه. (1385 ). پاكدامني زن آرامش رواني مرد،چالش ها و پيامدها. مجله بانوان شيعه، شماره 10، ص196 تا 177.

کاتوزیان، ناصر (1381) اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری، معمای حاکمیت قانون در ایران. اسماعیل خلیلی (تدوین)، تهران، طرح نو.

كارگر شوركي ،هدايت(1384) تسهيل اجراي طرح تكريم مردم در نظام اداري كشور از طريق ترويج فرهنگ ايثار و شهادت . مجموعه مقالات گراميداشت حماسه سوم خرداد آزادي خرمشهر. تهران نشر شاهد.

کلاهچیان، محمود (1384). راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی. مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا. تهران: گلپونه.

 كرباسي، منيژه. ( 1388 ). روان شناسي رشد. تهران : دانشگاه پيام نور.

كرمي نوري، محمدعلي(1387)نقش امنيت در رفتارهاي فردي و اجتماعي. WWW.Kherad.info

گالي ، وب(1385) فيلسوفان جنگ و صلح . ترجمه محمد حكيمي . تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

گيدنز، آنتوني. (1387) .  جامعه شناسي . ترجمه منوچهر صبوري . تهران: انتشارات ني.

مرجاني، هادي. (1377). بررسي جامعه‌شناختي زمينه‌هاي احياء فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر. طرح پژوهشي نهاد رهبري دانشگاه تهران.

معاونت اجتماعی ناجا (1382). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهرانی. گزارش پژوهشی نیروی انتظامی تهران بزرگ.

 معين، محمد. ( 1385 ). فرهنگ فارسي. تهران : امير كبير.

نصر، سيد حسين(1382) مجموعه آثار سهروردي. تهران: مبين.

نظيري، عشرت.( 1373 ). رشد شخصيت و بهداشت رواني.تهران : انجمن اوليا و مربيان.

 واشه‌‌‌‌‌‌‌،پير. (1381 ). بهداشت رواني و جسماني.ترجمه محمدحسين سروري. تهران : همگام.

 همايون مصباح، سيد حسين. ( 1384 ). امنيت رواني، اقتصادي و اجتماعي. مجله انديشه حوزه، شماره 55، ص110 تا 87.

مجلسی محمدباقر. بحارالانوار، نشر مؤسسه الوفاء، 1403

مطهری، مرتضی (1387) حماسه حسینی. تهران، انتشارات صدرا.

معاونت اجتماعی ناجا (1382). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهرانی.گزارش نظرسنجی شماره 189.

 نویدنیا، منیژه (1382). درآمدی بر امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره 19.  

 ماندل، رابرت (1379). چهره متغیر امنیت ملی.تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 معاونت اجتماعی و ارشاد فاتب (1383) بررسی میزان احساس امنیت در بین حاشیه نشینان تهران بزرگ به تفکیک مناطق.گزارش نظرسنجی، تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد فاتب.

هاشمی نجف آبادی، سید رضا(1388) فرهنگ شهادت. قم: سازمان تبلیغات.

Baldwin,D.(2006)Security and quality of life. International Studies ,Quarterly,N10(2),112.

Cample,L.(2008).Social Security of popel at city Shkago .Sience of Social,4(2),220-231.

Clark,A.(2010). Health related quality of life and employment. Journal of  Human Development,Vol 14(2),101-1119.

Einchro,B(2007). Social Security & quality of lif.Journal of  Health, Vol 25,55-64.

Gross , K.; Sean, A. & Paul, B. (2011). A panel study and social trust after September 11, 2001 . the Harvard international journal of press / Politics , 9 . pp:49-68.

Goddard,R.D.(2010).relational networks,social trust and norms: asocial capital perspective on students Chances of academic success. educational evaluation  And policy analysis, vol 25 , No1, pp 59-74.

Gould, P.(2009).capital and democracy in the united state , A multiple independent assessment. American Journal of sociology,V 105 (1) ; PP : 88-127.                              

Huyder,N.(2007). Feeling of Security and Exceptional children and

 youth.Houghton Mifflin Company.Boston.3rd Edition.

Jones,R.(2005).Security, Strateegy, and Critical Theory. London:Lynner Publications.

Kim, B. S. (2004). A psychometric version of the Asian values scale using the Rasch model. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, vol 37, p 440-451

 Lencere,G. & Menosota,R.(2004). Social Security & and Critical Theory. London:Lynner Publications.

Selseigon, F. & Ceilisare,k.(2005). the state and the Development of social trust . international political Science  review,vol,29,no1,pp:59-74.

Torcedl, H.(2009).cross- Cultural Measurement.Equivalence of generalized Trust . Evidence from the European social survey.1- Security

3- Jones

4- Social Security

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده