نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

من پیش حسین زهرایم!

همیشه قرآن می‌خواند؛ نمازش ترک نمی‌شد. روزی او را در خواب دیدم که می‌گفت: مادر نگران من مباش؛ من پیش...